4 Maart: bijeenkomst Warmtevisie

De gemeente is gestart met het maken van een Warmtevisie die eind 2020 gereed moet zijn. In de Warmtevisie wordt een toekomstbeeld geschetst: hoe wordt Ridderkerk in de toekomst verwarmd? Wat is de beste methode tegen de laagste kosten? Het doel is een aardgasvrij Ridderkerk in 2050.

Vorig jaar is tijdens twee bijeenkomsten met inwoners gesproken over welke alternatieven er zijn voor aardgas, de betaalbaarheid daarvan en over wat zij belangrijk vinden bij de overgang naar aardgasvrij wonen. Graag informeert de gemeente belangstellenden tijdens een derde bijeenkomst op woensdag 4 maart over de Warmtevisie en de stappen die in de tussentijd zijn gezet.

Programma

Tijdens deze derde bijeenkomst wordt een korte terugkoppeling gegeven van de opbrengsten van de twee eerdere bewonersavonden plus de gesprekken met stakeholders zoals woningbouwcorporaties en Stedin. Deze gesprekken hebben geleid tot een aantal uitgangspunten voor de warmtevisie. De gemeente deelt graag de eerste analyse en de kansen die daaruit voortkomen voor de warmtevisie. Daarnaast is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen over de Warmtevisie aan deskundigen van de gemeente, adviesbureau Over Morgen die de gemeente begeleidt bij de warmtevisie en vertegenwoordigers van stakeholders.

Vaststelling Warmtevisie

Een eerste concept van de Warmtevisie is in het najaar van 2020 gereed waarna de gemeenteraad hem eind 2020 ter vaststelling aangeboden krijgt. Na de zomer van 2020 vindt een vierde en laatste informatiebijeenkomst over de Warmtevisie plaats. Dan wordt de concept-warmtevisie gepresenteerd met daarin op wijkniveau de meest geschikte oplossing en de meest kansrijke wijken om te gaan starten. Ook inventariseert de gemeente dan hoe inwoners betrokken willen worden bij het traject na de Warmtevisie: namelijk het opstellen van de wijkplannen.

De bijeenkomst op woensdag 4 maart is van 19.00 tot 21.30 uur bij Van der Valk, naast het gemeentehuis van Ridderkerk, Koningsplein in Ridderkerk. Via deze link kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst Warmtevisie.