Agenda

De commissies vergaderen op donderdag 7 maart

In het gemeentehuis gaan de De commissies Samen Leven en Samen Wonen op donderdag 7 maart vergaderen.

Zo staan er op de agenda’s onderwerpen zoals o.a. Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023, Wijkprogramma Oost 2019 – 2022, Eneco zienswijze procedure, Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019, Financiën in control: planning tussenrapportages, Voorstel 15e wijziging Bouwverordening 1992, Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019.

U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

Voorlopige agenda’s

Commissie Samen Leven op donderdag 7 maart 2019 om 20.00 uur in A 103 in het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Toezeggingen en actiepunten
 4. Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019


Commissie Samen Wonen op donderdag 7 maart 2019 om 20.00 uur in de raadzaal.

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen en Samen leven van 7 februari 2019
 4. Beleidsplan Afval en Grond-stoffen 2019-2023
 5. Wijkprogramma Oost 2019 – 2023
 6. Eneco zienswijze procedure
 7. Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019
 8. Financiën in control: planning tussenrapportages
 9. 15e Wijziging Bouwverordening 1992


Spreekrecht

Iedereen kan spreekrecht tijdens de commissievergadering aanvragen. Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties. De politieke discussie en besluit-vorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

Het spreekrecht moet vooraf worden aangevraagd (uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergadering) bij de griffie van de gemeenteraad (telefoon 451780).

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.