Agenda

Subsidie voor Huys ten Donck?

Op donderdag 21 november 2019 vergadert de gemeenteraad van Ridderkerk over een aantal belangrijke onderwerpen. 

Een van de meest in het oog springende besluiten waarover gesproken zal gaan worden is de gemeentelijke subsidie van €190.000 aan Stichting Huys ten Donck ten behoeve van het herstel van de historische getijdenhaven en de grienden, waarvan €100.000 als voorfinanciering. Zoals de plannen er nu naar uitzien gaat de ‘Voortuyn’, aan de rivierzijde, compleet veranderen met een getijdenpark, boothuis, tuinhuis, prieel, hotel, spa en getijde villa’s.

Daarnaast komt er meer duidelijkheid over de beoogde op te richten Besloten Vennootschap Sport Service Ridderkerk, dat vanaf 1 januari 2020 de activiteiten van Sport en Welzijn Ridderkerk, waaronder het beheer en exploitatie van zwembad de Fakkel, zal gaan overnemen.

Vanaf 20.00 uur zal burgemeester Attema de reguliere maandelijkse vergadering openen met de volgende voorlopige agenda:

1. Opening en vaststelling agenda
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 19 september en 17 oktober 2019
4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO)
5. Ontwerpbesluit tot oprichten van een Besloten Vennootschap ten behoeve van het beheer en de exploitatie sportaccommodaties
6. Subsidie Stichting Huys ten Donck voor herstel historische haven en grienden
7. Startnotitie Visie Rivieroevers
8. Concept Prestatieafspraken tussen Wooncompas, gemeente Ridderkerk en bewonersraad Progressie 2020 t/m 2023
9. Verlenging overeenkomst accountancydienstverlening Ridderkerk, 1 november 2019

Geïnteresseerden in deze raadsvergadering kunnen deze live meemaken door deze openbare beraadslagingen bij te wonen in de raadszaal van het gemeentehuis zelf. Ook kan men het live volgen via het camera-systeem van de gemeente op haar website.