ANBI

Schenkt u wel eens aan een goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft bepaald dat per 2014 de verstrekking van informatie door goede doelen via internet aan wettelijke voorwaarden moet voldoen voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status.

Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI. Hieronder treft u deze voorgeschreven informatie aan. Maar mocht u meer willen weten over de Stichting Lokale Omroep Ridderkerk, dan kunt u uiteraard ook hiervoor contact met ons opnemen.

De Stichting Lokale Omroep Ridderkerk is een ANBI.

ANBI-voorwaarden per 1 januari 2014

1. Naam: Stichting Lokale Omroep Ridderkerk

2. RSIN of Fiscaal nummer: 800123980

3. Contactgegevens:
Stichting Lokale Omroep Ridderkerk
Postadres = Postbus 367, 2980 AJ Ridderkerk

Bezoekadres = Jhr. de S. Lohmanstraat 1, 2982 RA Ridderkerk
Tel. = 0180 – 430 777
Email = info@rtvridderkerk.nl
URL = www.rtvridderkerk.nl

Secretariaat: Dhr. A. ’t Jong, Mauvestraat 6, 3331 VJ Zwijndrecht, Tel. 078 – 612 74 39,
Email = slorridderkerk@yahoo.com


4. De bestuurssamenstelling (per 1 januari 2022):
Voorzitter = Hans Magito
Penningmeester = Dingeman Schreuders
Secretaris = Arjan ‘t Jong
Lid = Nico Bravenboer
Lid = Marijke van der Schoor
Lid = Aad Hoogendijk


5. Beleidsplan:
Zie bijlage Beleidsplan SLOR versie 2022-2025

 

6. Beloningsplan:
Niet van toepassing, er is geen financiële vergoeding, aangezien er uitsluitend en alleen vrijwilligers actief zijn. De leden van het statutaire bestuur, PBO-leden, als ook alle overige medewerkers ontvangen geen beloning.

 

7. De doelstelling:
In artikel 2 van de Statuten is de ‘doelstelling en werkwijze’ verwoord, hetgeen als volgt luidt:

Art. 2.1. Het uitzenden van omroepprogramma’s voor de gemeente Ridderkerk, hierna te noemen ‘de gemeente’.

Art. 2.2. Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

Art. 2.3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.

Art. 2.4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

 

8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Zie bijlage Toelichting RTV-Ridderkerk over 2022 en Activiteitenplan 2023
Zie bijlage Jaarverslag 2022


9. Een financiële verantwoording:
Zie bijlagen Verslag Financiële commissie Jaarrekening 2022 en Financieel jaarverslag CvdM over 2022.


10. Standaard formulier publicatieplicht ANBI
Zie bijlage het standaard formulier publicatieplicht ANBI Algemeen Boekjaar 2022