Afsteekverbod consumentenvuurwerk in Ridderkerk

In de Algemene Plaatselijke Verordening van Ridderkerk zal een afsteekverbod voor consumentenvuurwerk worden opgenomen. Ingaande jaarwisseling 2021-2022.

Onderstaand artikel zal in de APV wijziging worden meegenomen:

Artikel 2:73 Verbod consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
1. Het is verboden om tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop
volgende jaar consumentenvuurwerk tot ontbranding te brengen.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp
wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 , van het Wetboek van Strafrecht.

Deze APV wijziging zal te zijner tijd aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming.

Vuurwerkverkooppunten

Hoewel de vuurwerkverkooppunten binnen Ridderkerk nog steeds vuurwerk mogen verkopen, zal het afsteekverbod voor hen ook consequenties hebben. De vuurwerkverkooppunten zijn hierover voor 1 juli 2021 geïnformeerd, zodat zij hierop in kunnen spelen. Inkoop vindt in het najaar plaats, waarmee de verkooppunten vroegtijdig zijn geïnformeerd. Verdere compensatie is dan ook niet op zijn plaats, maar de vuurwerkverkooppunten mogen na afloop van het boekjaar altijd een verzoek om nadeelcompensatie doen. Per geval wordt dan gekeken of de schade het gevolg is van het vuurwerkverbod en of deze binnen het normaal maatschappelijk (ondernemers)risico valt.

Handhaving

Tijdens de jaarwisseling is er geen extra capaciteit van de politie beschikbaar. Alle capaciteit moet regiobreed worden ingezet om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Voor een totaalverbod moeten we zelf extra handhaving inzetten en middelen beschikbaar stellen. De handhaving van het vuurwerkverbod zal op dezelfde wijze geschieden als het voorgaande jaar, waarbij vanwege Covid-19ook een totaalverbod voor het afsteken van vuurwerk gold. Het zwaartepunt zal dan ook weer liggen in degebieden waar de afgelopen jaarwisselingen een vuurwerkverbod van kracht was.

In de aanloop naar de jaarwisseling zal de gemeente Ridderkerk blijven monitoren of er meer aandachtsgebieden zijn. Naast de bestaande capaciteit van politie en boa’s tijdens de jaarwisseling zet de gemeente Ridderkerk ook weer particuliere beveiliging in.

Alternatieven

De gemeente Ridderkerk is bezig om alternatieven voor het afsteken van vuurwerk op te halen bij de inwoners. Dit gebeurt via de wijkoverleggen en wijkideeteams. Dit kunnen kleinschalige activiteiten in de wijken zijn of een groter centraal georganiseerde activiteit. Afhankelijk van de uitkomsten zou de parkeerplaats bij sportpark Reijerpark hiervoor een geschikte locatie kunnen zijn.

Tevens is de gemeente Ridderkerk in gesprek met de jongerenraad en jongerenwerkers van Facet om te kijken welke activiteiten de gemeente jongeren verder kunnen bieden.

Financiën

Het organiseren van alternatieve activiteiten zal gepaard gaan met kosten. Wat hiervan de financiële consequenties zullen zijn, is op dit moment nog lastig in te schatten, omdat de gemeente nog niet weet in welke vorm dit zal zijn. Op het moment dat dit duidelijk is zal de gemeente binnen de bestaande budgetten zoeken naar financiële ruimte.