Lokaal

Coalitieakkoord 2018 -2022 Ridderkerk

Op woensdag 21 maart kon Ridderkerk naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Afgelopen vrijdag 25 mei presenteerden de vijf partijen, die elkaar sindsdien hebben gevonden, het nieuwe coalitieakkoord ‘Veel kleuren, één palet’.

Onder leiding van Henk van Os van de grootste partij na de verkiezingen Partij 18+ werd het journaille voorgelicht over de plannen voor de komende 4 jaar. Ook Kees van der Duijn Schouten (SGP), Ad Los (Echt Voor Ridderkerk), Ton Overheid (CDA) en Robert Kooijman (Christen Unie) schoven aan voor de toelichting.

Doordat alle partijen het ‘water bij de wijn’ moesten doen voor wat hun eigen partijprogramma zijn enkele thema’s, zoals gratis parkeren in het centrum, een zondagopenstelling voor de winkeliers en het plan om ook deels huizen te gaan bouwen in de Nieuw Reijerwaard van tafel.

Wel zet de coalitie zich in voor het laten vallen van de claim op het trace voor de Ridderkerklijn, meer veligheid via BOA’s, wijzigingen ten aanzien van huidige afvalplan en inwoners boven de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen straks gratis met het openbaar vervoer van RET reizen.

Het coalitieakkoord wordt besproken in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 31 mei 2018. In deze vergadering worden ook de wethouders benoemd. De kandidaten zijn u al bekendgemaakt: Henk van Os, Volbregt Smit, Cora van Vliet, Peter Meij en Marten Japenga.

De eerste vergadering van het nieuwe college is op vrijdag 1 juni 2018. Dan vindt de verdeling van de portefeuilles plaats.


Letterlijke tekst van het akkoord
Hierbij het akkoord dat door Partij 18PLUS, SGP, Echt voor Ridderkerk, CDA en ChristenUnie is gesloten op basis van gesprekken, die gevoerd zijn na de gemeenteraads-verkiezingen van 21 maart 2018. De gevarieerde Ridderkerkse samenleving is tot uitdrukking gekomen in de verkiezingsuitslag en ziet u nu terug in de samenstelling van de gevormde coalitie.

Samen met onze inwoners willen wij Ridderkerk mooier maken. Wij realiseren ons, dat dit niet het enige doel van een gemeentebestuur kan zijn. Het woord zegt het al: de gemeente moet bestuurd worden. Daar zetten wij ons volledig voor in.

Bestuur en samenleving
Nabijheid en aanspreekbaarheid van het bestuur gekoppeld aan kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening zijn de kernbegrippen.

Onze betrokkenheid bij Ridderkerk geven wij als bestuurders vorm onder andere door onze aanwezigheid in de wijken en met bedrijfsbezoeken. Wij willen de afstand tussen het gemeentebestuur en de inwoners verkleinen. Daarvoor hebben wij onze adviesorganen zoals wijkoverleggen, participatieplatforms voor specifieke onderwerpen of groepen en organisaties van ondernemers hard nodig. De burger die bij ons aanklopt, vindt een luisterend oor en wordt geholpen om zijn idee of probleem op te pakken. De eigen (draag)kracht staat hierbij voorop. We verbeteren de communicatie en met name de terugkoppeling over aangedragen onderwerpen.

Door intensivering van de contacten op wijkniveau komen knelpunten in de samenleving direct onder de aandacht van het bestuur en kunnen deze met snelle interventies worden aangepakt.

In nauwe samenwerking met de politie, Woonvisie en Stichting Welzijn Ridderkerk ondersteunen wij onze inwoners in de wijken. De ruimte die ondernemers en inwoners van ons vragen, benaderen we oplossingsgericht en niet alleen vanuit regelgeving. De participatie-instrumenten en (digitale) middelen die er voor onze inwoners zijn, brengen we nadrukkelijker onder de aandacht en waar nodig verbeteren we die. Inwoners die geen gebruik kunnen maken van digitale middelen bedienen wij met een zelfde service en kwaliteit als hen die dat wel kunnen.

Bestuur en samenwerking
De Rijksoverheid verwacht van gemeenten dat zij constructief samenwerken op allerlei terreinen. Wij staan voor de zelfstandigheid van Ridderkerk en daarmee voor de bevoegdheid om onze eigen beslissingen te nemen.
De constructieve samenwerking is er met inwoners, overheden en met andere partners. Bij het aangaan van een eventuele nieuwe samenwerking zullen wij kritisch zijn op de manier waarop de samenwerking wordt vormgegeven. Ons uitgangspunt is dat die samenwerking zo dicht mogelijk bij
de door inwoners gekozen vertegenwoordigers moet plaatsvinden. De gemeenteraadsleden moeten in staat zijn om hun rol als volksvertegenwoordiger goed uit te voeren. Dit moet zo min mogelijk op gespannen voet staan met samenwerking in een groter verband. Naast samenwerking binnen bijvoorbeeld de MRDH richten wij ons ook op samenwerking met Drechtsteden en op het Eiland IJsselmonde.

Een bijzondere samenwerking is vormgegeven in de Gemeenschappelijk Regeling BAR-organisatie. Daarin werken wij voor de bedrijfsvoering samen met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard. De ambtenaren die in dienst zijn van de BAR-organisatie werken in opdracht van de drie gemeentebesturen. Dat mag niet leiden tot identiteitsverlies van de afzonderlijke gemeenten.

Een goede analyse van de bestuurlijke organisatie en de werkwijze in de BAR-organisatie is noodzakelijk. Op basis van de analyse zullen wij maatregelen nemen om de geconstateerde problemen op te lossen. De bedrijfsvoering in de organisatie en de service aan Ridderkerkers moeten beide optimaal zijn en geleverd worden op een manier waarin het Ridderkerkse karakter naar voren komt. Voorwaarden daarbij zijn: de versterking van de nabijheid en de herkenbaarheid van onze ambtenaren voor inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur.

Veiligheid
De bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn vastgelegd in de Gemeentewet. Wij steunen de burgemeester graag in de uitvoering van deze wettelijke taken. Als gemeentebestuur zorgen we gezamenlijk voor een veilige leefomgeving in Ridderkerk.

Wij nemen maatregelen om de veiligheid in ons zwembad De Fakkel aanzienlijk te verbeteren. Het mag niet zo zijn dat ons openbaar recreatiebad, dat met gemeenschapsgeld is gebouwd en in stand wordt gehouden, vanwege onveiligheid niet gebruikt wordt door onze inwoners en hun kinderen.

Wij streven naar meer “blauw op straat” en willen meer invloed uitoefenen op de jaarplannen van de politie. Wij zullen ons sterk maken voor extra aandacht voor de werving van vrijwilligers bij de politie en brandweer. We waarderen en faciliteren de inzet van buurtpreventie. Al deze vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Gemeentelijke Bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s) zetten wij gericht in op die zaken waarvoor dat nodig is.

Gebruik van verslavende en verdovende middelen is ook in Ridderkerk aanwezig. Het is noodzakelijk dat mensen zich realiseren wat de gevaren zijn van het gebruik van deze middelen en de daarmee samenhangende drugscriminaliteit. Bewustwording en de bestrijding van deze criminaliteit zijn hierbij de uitgangspunten. Hieraan willen wij onder andere aandacht geven in De Blauwkai, op scholen, bij jongerencentra en via jongerenwerkers.

Landelijk en lokaal is de discussie over (knal)vuurwerk volop gaande. In Ridderkerk is grote tevredenheid over de vuurwerkvrije zones in de gemeente. Wij willen binnen de mogelijkheden die er zijn vuurwerk in de wijken terugdringen.

Wij bevorderen de veiligheid op het water van de Waal en bij het Drierivierenpunt. Ook zullen wij de aanrijtijden van hulpdiensten naar locaties in Ridderkerk nauwlettend in de gaten houden.

Leefomgeving en Groen
In 2012 is vanwege de economische crisis en de daaropvolgende bezuinigingen het onderhoudsniveau van de openbare ruimte verlaagd. Nu merken we daar de negatieve effecten van en daarom verhogen we het onderhoudsniveau weer. Om ook in de toekomst droge voeten te houden, volgen we de landelijke regelgeving en maatregelen op het terrein van klimaatverandering op de voet.

Op sommige plekken in Ridderkerk staat de leefbaarheid in de woonomgeving onder druk. Dat komt onder andere door vestiging van nieuwe inwoners met een andere cultuur of leefstijl. Wij zetten in op de begeleiding van vergunninghouders (statushouders), want die is niet altijd toereikend. Ook ondersteunen we andere nieuwkomers die zich onvoldoende aanpassen aan hun nieuwe woonomgeving. Daarbij werken we in de leefbaarheidsteams samen met onze partners in de wijken: de politie, Woonvisie en Stichting Welzijn Ridderkerk. Ook de verenigingen, kerken en Vluchtelingenwerk roepen we op om hieraan actief deel te blijven nemen.

De regie op de leefbaarheid in de wijken is een gemeentelijke taak, maar zorgen voor een fijn leefklimaat doen we samen. We treden op tegen vervuiling van de buitenruimte. We verwachten van onze partners en inwoners dat zij ons helpen om de leefbaarheid zo optimaal mogelijk te laten zijn. Zo blijft Ridderkerk mede, met inzet van nieuwe mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken, een fijne plek om te wonen en te verblijven.

De groene buffers langs onze snelwegen houden we in stand en we planten als dat kan extra bomen, ook als bomen vanwege ziekte of anderszins gerooid zijn. Door middel van de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte dragen we bij aan de verbetering van de biodiversiteit in de gemeente. We hebben aandacht voor de kwaliteit van (zwem)water in onze waterpartijen en de visstand daarin. Het ongeorganiseerd sporten in onze groene gebieden stimuleren wij. Ook de inrichting van meer losloopgebieden voor honden in die groene gebieden faciliteren wij.

De groene gebieden aan de Ridderkerkse randen zijn ook buffers voor geluid en fijnstof, dat onder andere afkomstig is van de snelwegen. We zetten ons in om verdere reductie van het geluid van de A15, A16 en de Rotterdamseweg te realiseren en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om fijnstof af te vangen.

Verkeer, openbaar vervoer en vervoer over water
We stellen een nieuw verkeers- en vervoersplan op voor Ridderkerk. Dat plan stemmen we onder andere af met onze buurgemeenten, de MRDH en de Drechtsteden om samen op te trekken.

Wij willen goed, hoogwaardig openbaar vervoer over de weg en over het water, dat met modern materieel voorzien van schonere technieken wordt uitgevoerd. We willen geen tram. We willen openbaar vervoer dat zo veel mogelijk is afgestemd op de gebruikers. We maken het mogelijk voor inwoners boven de AOW-gerechtigde leeftijd om gratis met het openbaar vervoer van RET te reizen. Op die manier zorgen we ervoor, dat ouderen makkelijker het openbaar vervoer gaan gebruiken in plaats van in de eigen auto te stappen.

We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer door het aantrekkelijker maken van opstapplaatsen met de inrichting van veilige fietsenstallingen.

We promoten de activiteiten van de Verkeersonderneming, die voorlichting en tools biedt waarmee het reizen met andere vervoermiddelen dan de eigen auto en het rijden buiten de spits worden aangemoedigd. We stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets als vervoermiddel en zorgen voor veilige fietsenstallingen op plaatsen waar veel mensen op de fiets naar toe gaan.

Wij richten onze wegen zo in, dat daarmee de verkeersveiligheid wordt vergroot en het aantal verkeersslachtoffers afneemt. Ieder verkeersslachtoffer is er één teveel. De gemeente Ridderkerk, maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijven en alle individuele weggebruikers hebben ieder een verantwoordelijkheid en eigen rol. Dit uitgangspunt wordt verder uitgewerkt in het op te stellen verkeers- en vervoersplan.

We stimuleren verkeerseducatie op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.

Wij zullen ons blijven verzetten tegen plannen voor een brug of een autoveer naar de Krimpenerwaard en volgen met belangstelling de ontwikkeling van plannen voor een oostelijke stadsbrug in Rotterdam. Wij zijn voorstander van de verlenging van de A4-zuid. Daarmee kan de verkeersdrukte op de A16 afnemen.

Economische zaken
Ridderkerk heeft veel te bieden en dat brengen we zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen breder onder de aandacht.

Het lokale bedrijfsleven ligt ons na aan het hart en faciliteren wij binnen de geldende wet- en regelgeving op het gebied van bedrijfslocatie en -huisvesting. Op bedrijventerreinen zijn diverse ondernemingen gevestigd die (inter)nationaal opereren en daarmee bijdragen aan een levendige economie in Ridderkerk. Samen met onze bedrijfscontactfunctionarissen houden we de vinger aan de pols bij de ondernemers om zo de bestuurlijke en ambtelijke nabijheid in de praktijk vorm te geven.

Binnen de wettelijke mogelijkheden kopen wij voor onze bedrijfsvoering bij voorkeur lokaal in. We zijn kritisch op prijs en kwaliteit van de producten en diensten die we vragen.

In het winkelgebied in het centrum is de leegstand fors toegenomen. In overleg met vastgoedeigenaren en ondernemers (BIZ), Woonvisie en inwoners maken we een programma voor het hele centrumgebied. Ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, ontsluiting Sint Jorisstraat, parkeren, wonen, winkelen en benodigde vierkante meters winkeloppervlakte, horeca, huisvesting van de bibliotheek en levendigheid van het centrumgebied komen hierin samen. Ons doel is een centrumgebied met een winkelcentrum dat qua omvang, levendigheid en winkelvoorzieningen past bij de gemeente Ridderkerk.

Horecaondernemingen dragen bij aan de levendigheid van Ridderkerk en daarom willen wij de sluitingstijden van de bijbehorende terrassen gelijk trekken aan die van de onderneming. Hoewel voorop staat dat winkels levensvatbaar moeten zijn om te kunnen voortbestaan, vergeten we de winkelstrips en –centra in de andere wijken niet. Wij zullen in deze raadsperiode geen voorstellen doen voor wijziging van de zondagopenstelling van de winkels.

Onderwijs en Sport
Wij zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van de onderwijsinstellingen in onze gemeente. In 2016 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsplan van het Integraal Accommodatie Plan (IAP) vastgesteld. Daarin zijn voor de komende jaren plannen opgenomen voor een groot aantal gemeentelijke accommodaties zoals de Beverbol, sporthal Drievliet, het Gemini College en de gymzaal aan de Da Costalaan.

Bij ieder plan dat voortkomt uit het IAP zullen wij overwegen of gelet op actuele ontwikkelingen de ingeslagen weg de juiste is en zo nodig stellen wij de plannen bij. Het besluit om voor het Gemini College nieuwe huisvesting te bouwen staat niet ter discussie. De precieze uitvoering van het besluit wordt nog nader uitgewerkt. De Verordening onderwijshuisvesting moet worden geactualiseerd.

Wij vinden een veilig schoolklimaat belangrijk en zullen in het overleg van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) blijvend aandacht houden voor pestgedrag onder leerlingen. Er wordt een Ridderkerkse visie op integrale kindcentra (IKC) in relatie tot de bestaande brede-school-activiteiten opgesteld. Bij het voortgezet onderwijs zien wij een aanjaagfunctie voor de gemeente om beroepskeuzes beter aan te laten sluiten op de behoefte van de werkgevers.

Wij stimuleren en faciliteren de bestrijding van laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en taalachterstanden en de bevordering van computervaardigheden bij de verschillende doelgroepen. Het is immers van belang dat iedere inwoner kansen heeft om mee te doen in de samenleving.

Sport en bewegen zijn een essentieel onderdeel van het leven. Het draagt bij aan een gezonde, actieve, duurzame, sociale en veilige samenleving en is vooral leuk om te doen. Voor iedere inwoner van Ridderkerk moet een beweegaanbod beschikbaar zijn, zodat iedereen een leven lang ongeacht de mentale of fysieke conditie actief mee kan doen. (Nota Bewegend verbinden)

Scholen hebben onlangs besloten om het schoolzwemmen af te schaffen. Het is van levensbelang dat kinderen in onze waterrijke gemeente kunnen zwemmen. Wij onderzoeken daarom op welke wijze wij ouders/verzorgers kunnen faciliteren om hun kinderen zwemonderwijs te laten volgen.

Cultuur en Cultureel erfgoed
De vernieuwing op het gebied van cultuureducatie zetten wij door, want daarmee geven we onze inwoners en scholen keuzemogelijkheden om cultuureducatie af te nemen van professionele aanbieders en is de kwetsbaarheid van het aanbod sterk verminderd.
Evenementen geven kleur aan het dagelijks leven en zorgen voor levendigheid in de gemeente. We willen de bloeiende cultuur van door vrijwilligers georganiseerde evenementen in Ridderkerk behouden. We faciliteren daarom de organisatoren bij de aanvraag en de organisatie van een evenement. Onnodige belemmeringen in het evenementenbeleid heffen wij op.

De historische gebouwen in Ridderkerk, zoals de huishoudschool, willen wij behouden. De eigenaren van Het Huys ten Donck faciliteren we bij de instandhouding van deze buitenplaats als cultuurhistorische plek in Ridderkerk. In alle gevallen geldt, dat wij en onze ambtenaren denken in mogelijkheden.

Welzijn
Met de inzet van preventieve en gezondheid bevorderende maatregelen, aanpassingen van woningen, hulpmiddelen en de juiste inzet van zorg kunnen inwoners langer in hun eigen, vertrouwde omgeving wonen.

Mantelzorg is daarbij onontbeerlijk. Het is van belang dat mantelzorgers niet overbelast raken. Ook hierin hebben de wijkteams, door hun plaats in de samenleving, een cruciale rol.

Met onze partners zoals Stichting Welzijn Ridderkerk, onze kerken en verenigingen zullen we extra inzetten op maatregelen ter voorkoming van eenzaamheid of isolement. Dit probleem beperkt zich niet tot ouderen, maar komt in iedere levensfase voor. Wij bevorderen de bewustwording in de maatschappij om signalen over onder andere eenzaamheid en dementie tijdig op te kunnen vangen.

Het aantal mensen met dementie neemt ook in Ridderkerk toe. Steeds meer inwoners en organisaties krijgen hiermee te maken. We vergroten de kennis over dementie in de eigen organisatie en in de Ridderkerkse samenleving.

We zien dat de inzet van vrijwilligers bij verenigingen onder druk staat, door het verminderde aantal inzetbare vrijwilligers. Met de verenigingen gaan we in gesprek over welke maatregelen kunnen worden genomen om deze terugloop te keren.

Met onder andere de jeugd- en jongerenwerkers van Stichting Welzijn Ridderkerk zetten wij er op in om onze jongeren de volwaardige plek in de maatschappij te bieden die zij verdienen. Jongerencentra en -ontmoetingsplaatsen spelen hierbij een belangrijke rol.

Zorg
De opzet van de decentralisatie van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet is om integrale hulpverlening te organiseren zo dicht mogelijk bij de inwoners die dat nodig hebben.

Bij Jeugdzorg, ouderenzorg of zorg voor mensen met een beperking staat in alle gevallen voor ons de kwaliteit van de hulpverlening voorop. Daarbij gaan we voor een duurzaam resultaat. In samenwerking met in- en externe partners en andere partijen geven we hier zoveel mogelijk wijkgericht invulling aan. Iedere inwoner moet volwaardig mee kunnen doen aan de Ridderkerkse samenleving.

Door vergroting van de zichtbaarheid van de wijkteams en de organisatie van tijdige zorg dicht bij inwoners met een hulpvraag willen we met de inzet van lichte hulp voorkomen dat zware zorg noodzakelijk wordt. We beseffen dat deze werkwijze meer vraag zal opleveren. We besteden daarom extra aandacht aan de werkdruk en tijdsbesteding in de wijkteams. Het is immers in ieders belang dat er evenwicht is tussen vraag en aanbod, zodat het ontstaan van wachtlijsten wordt voorkomen. De keuzevrijheid van de cliënt voor een persoonsgebonden budget of zorg door een gecontracteerde aanbieder staat niet ter discussie.

Op het gebied van zwaardere of specialistische zorg werken we regionaal samen, omdat we daardoor een hogere kwaliteit van zorg kunnen verlenen aan onze inwoners.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom gaan we het roken bij speelplekken in de openbare ruimte actief ontmoedigen.

We streven naar volledige dekking met AED’s in Ridderkerk die voldoet aan de norm van 6 minuten.

Werk en inkomen
Ons doel is om mede door het voorkomen van schooluitval er voor te zorgen dat iedere jongere die van school komt over een startkwalificatie beschikt.

Mocht een jongere dan toch geen werk kunnen vinden, is het eenvoudiger om deze toe te leiden naar passend werk. Wij doen onze uiterste best om iedere inwoner, ongeacht leeftijd, die een beroep doet op gemeentelijke bijstand toe te leiden naar passend werk. Wij verwachten wel dat deze inwoners ook hun uiterste best doen om hieraan mee te werken. Een uitzondering maken we hierbij voor alleengaande ouders met kinderen tot 5 jaar.

We zetten alle mogelijke middelen in om er voor te zorgen dat al onze bijstandsgerechtigden kunnen deelnemen aan het arbeidsproces of een tegenprestatie leveren. We betrekken daar actief de in Ridderkerk gevestigde ondernemingen bij.

De inzet van schuldhulpmaatjes juichen wij toe, want daarmee wordt voorkomen, dat schulden oplopen en een schuldsaneringstraject moet worden ingegaan. De inzet van de vrijwillige schulddienstverlening in Ridderkerk is in 2017 aangepast. Op grond van de uitkomsten van de evaluatie zullen wij beoordelen of de lijn die is ingezet, kan worden voortgezet of moet worden bijgesteld.

Ridderkerkse ondernemers hebben aangegeven graag mee te willen doen aan de Ridderkerkpas voor de minima. We willen eventuele beperkingen wegnemen, zodat meer Ridderkerkse ondernemers kunnen aansluiten. Daardoor biedt de Ridderkerkpas meer mogelijkheden voor minima en ondernemers.

Duurzaamheid
Energietransitie, vermindering van de uitstoot van CO2 en vermindering van afvalstromen zijn de belangrijke onderwerpen op het gebied van duurzaamheid.

De Routekaart van ons Milieu- en duurzaamheidsprogramma concretiseren we en breiden we uit naar de toekomst. Wij zullen ons inspannen om dit alles in samenhang met de Klimaatwet vorm te geven. De gemeente krijgt in de uitvoering van deze wet een actieve regierol.

Het Rijk heeft besloten dat vanaf 1 juli 2018 de verplichte aansluiting van woningen op aardgas vervalt. Voor de nieuwbouw die door projectontwikkelaars in de wijken wordt ontwikkeld is dat al zo afgesproken in onze gemeente. Het is een grote opgave om ook bestaande woningen van het gas af te halen. Om die doelstelling te behalen zullen we de samenwerking zoeken met woningcorporaties, Verenigingen van eigenaren, particuliere huiseigenaren en ondernemers. Inwoners kunnen in onze WoonWijzerWinkel, via de website en andere kanalen voorlichting en informatie ophalen over onder andere de nieuwste technologieën voor energiebesparende maatregelen.

De ambities van het Ridderkerkse afvalbeleidsplan – een afvalloze gemeente – onderschrijven wij, maar de uitwerking daarvan vraagt op onderdelen heroverweging. Het plan biedt daarvoor voldoende mogelijkheden, zodat we door onze inwoners aangedragen onderdelen van het plan (betaling per klepbeweging, loopafstanden, ondergrondse containers) opnieuw kunnen bekijken. Onderdelen die al in gang gezet zijn en waarvan bewezen is dat deze goed werken, laten we in stand. De inzameling van restafval zullen we opnieuw bekijken.

We gaan niet over tot de invoering van gedifferentieerde tarieven voor restafval. Wel zullen wij onze inwoners er permanent op wijzen, dat “niets doen” in dit geval betekent, dat de tarieven voor afvalinzameling en –verwerking steeds hoger worden. De ongevraagde papierstroom van ongeadresseerd drukwerk gaan wij tegen door toepassing van de Ja-Ja-sticker.

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
De ruimtelijke ontwikkeling in onze gemeente betreft vooral herstructurering van woon- en winkelgebieden in en nabij het centrum. Wij zijn zuinig op onze groene randen en willen die niet opofferen voor bijvoorbeeld woningbouw.

Bij iedere ontwikkeling letten we op voldoende groen en de aanplanting of herplanting van bomen. Naast ruimtelijke ontwikkeling in de woonomgeving is er ook veel te doen aan ruimtelijke inpassing van bedrijven op bedrijventerreinen en de ontsluiting daarvan. Voorop staat het waarborgen van de leefbaarheid voor omwonenden. Daar zullen wij steeds alert op blijven en ons voor blijven inzetten.

Op het gebied van betaalbare woningen voor iedere doelgroep is nog veel te doen. Met onze grootste woningcorporatie Woonvisie geven we grote herstructureringsplannen voor woningbouw vorm. We zoeken naar nieuwe vormen van vooral kleinere woningen, afgestemd op de vraag van eenpersoonshuishoudens, zoals jongeren, in onze gemeente. Wij nodigen iedereen uit om met creatieve oplossingen voor renovatie van bestaande bouw te komen. Dat geldt ook voor verenigingen van eigenaren van particuliere complexen.

Er is een continu spanningsveld tussen betaalbare woningen en de regionale afspraken voor toewijzing. Wij maken ons sterk voor lokaal maatwerk voor Ridderkerkse woningzoekenden. De regionale woningmarktafspraken worden dit jaar geëvalueerd. Wij dringen aan op een evenwichtigere verdeling van de sociale woningvoorraad in de regio. Wij streven naar kleinere regio’s waarbinnen woningen passend kunnen worden toegewezen aan woningzoekenden. De prestatieafspraken die we met Woonvisie hebben gemaakt, worden gecontinueerd.

Financiën
De gemeentebegroting is goed op orde en de financiële positie is goed.

De woonlasten voor onze inwoners willen wij met niet meer dan de inflatiecorrectie laten stijgen. We streven naar terugdringing van betaald parkeren en vereenvoudiging van precariobelasting voor ondernemers.

De ontschotting van de zorg geven wij eveneens vorm door ontschotting van de financiële middelen in één raadsprogramma in de gemeentelijke begroting.

Dit palet
In dit palet komt de veelkleurigheid van de politiek en de samenleving in Ridderkerk tot uiting.

We bedanken inwoners, onze partners en andere partijen voor de inbreng die zij hebben geleverd. Met respect voor ieders standpunten is dit akkoord tot stand gekomen.

Wij vertrouwen er op dat we op basis van dat uitgangspunt de komende vier jaar mooie dingen in Ridderkerk kunnen realiseren.

Ridderkerk, mei 2018
Partij 18PLUS – SGP – EVR – CDA – ChristenUnie