Lokaal

Convenant bouw: klimaat en natuur zijn extra norm

Vrijdag 4 december 2020 is door wethouder Marten Japenga (duurzaamheid) het convenant ‘Klimaatadaptief bouwen’ bekrachtigd. Dit gebeurde tijdens een bestuurlijk overleg met diverse partijen, zoals bouwbedrijven, gemeenten, de provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties, financiers en de projectontwikkelaar. Deze stap is van belang voor alle nieuw te bouwen en te renoveren woningen. Er is nu afgesproken dat deze voortaan volgens een nieuwe norm worden gebouwd; natuur-inclusief, klimaatbestendig en waterrobuust. Ook de openbare ruimte wordt voortaan met die bril opnieuw ingericht. 

Klaar voor de toekomst

Het convenant komt voort uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie en het is een gezamenlijke opdracht van alle gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om in 2050 Nederland in gericht te hebben op een manier die natuur-inclusief klimaatbestendig en waterrobuust is. Op termijn resulteert de nieuwe manier van bouwen in minder wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling en het vergroot de biodiversiteit. Hiermee worden een toekomstige schade en bijkomstige dure herstelwerkzaamheden voorkomen. 

Minder hitte in steden

Om minder schade en/of overlast te ervaren van de klimaatverandering kunnen we nu al maatregelen treffen. We hebben al veel minder last van de hitte wanneer we kiezen voor gevels licht-gekleurde materialen waardoor deze minder opwarmen. Door hout en andere poreuze materialen toe te passen blijft de gevel en de directe omgeving koeler. Gevelbeplanting en dakbegroeiing zorgen voor  koelte in de zomer en zijn een extra isolatielaag voor in de winter. En met deze groene variant dragen we ook bij aan het verbeteren van de biodiversiteit in onze directe omgeving. 

Regen ter plaatse opvangen

Minder tegels in de tuin en in het stedelijk gebied heeft veel voordelen. Het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Versteende tuinen worden in de zomer heter dan groene. Het weghalen van tegels schept meer ruimte voor beplanting en het groen houdt het gebied koeler op hete zomerse dagen. Het weghalen van tegels biedt bovendien meer ruimte aan flora en fauna en natuurlijk bodemleven.

Bron: website bouw adaptief