DCMR Jaarrapportage Luchtkwaliteit Ridderkerk 2020

Het Jaarverslag 2020 van de DCMR over de metingen op de meetstations aan de Hogeweg en op Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk en het onderzoek van het RIVM betreffende de effecten van de coronamaatregelen op de luchtkwaliteit in Nederland is openbaar gemaakt.

Meet locaties

Sinds 2004 voert de DCMR in opdracht van de provincie Zuid-Holland luchtkwaliteitmetingen uit in de gemeente Ridderkerk op de locatie Hogeweg. Op het meetstation worden de concentraties fijnstof (PM10 en PM2 5), ozon (O3), stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO) gemeten. Sinds mei 2018 is er in opdracht van de gemeente Ridderkerk een tweede monitoringslocatie bijgekomen op de locatie bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Op deze locatie worden naast de concentraties fijnstof (PM10), stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO) ook geluidsmetingen uitgevoerd.


Luchtkwaliteit

In 2020 wordt op de meetstations in Ridderkerk aan de Hogeweg en in Nieuw Reijerwaard voor alle gemeten componenten voldaan aan de wettelijke grenswaarden. Conform het Actieplan Lucht 2018-2022 is het streven naar het bereiken van de gezondheidsadvieswaarden voor luchtkwaliteit van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Hieraan voldoet gemeente Ridderkerk voor bijna alle gemeten waarden, behalve voor fijnstof (PMlo) op locatie Hogeweg.

Stikstofdioxide

In 2020 is de jaargemiddelde stikstofdioxide-concentratie (NO2) op de locatie Hogeweg fors afgenomen De jaargemiddelde stikstofdioxide-concentratie vertoont sinds 2005 een dalende trend. De sterke afname in 2020 komt voornamelijk door de opgelegde maatregelen ten gevolge van de coronapandemie.


(Uttra)Fijnstof

In 2020 is de grenswaarde voor ultra fijnstof (PM2 5) op geen van de stations overschreden. Ook de WHO-advieswaarde voor de jaargemiddelde ultra fijnstof (PM2 5) concentratie wordt in 2020 op geen van de meetlocaties overschreden .

Sinds 2005 is het jaargemiddelde fijnstof (PM10) op Ridderkerk Hogeweg ieder jaar gedaald. De laatste jaren schommelen de jaargemiddelde concentraties rond de WHO-advieswaarde. In 2020 lag de jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM10) net boven deze advieswaarde.

Ozon

In 2020 is de richtwaarde voor ozon niet overschreden . Gemiddeld over drie jaar werd op tien dagen een 8-uurgemiddelde hoger dan 120 pg/m3 gemeten. Op zonnige, onbewolkte dagen wordt veel ozon gevormd. In jaren met een lange, warme zomer zijn veel dagen met een hoogste 8-uurgemiddelde hoger dan de grenswaarde 120 pg/m3 gemeten.


De langetermijndoelstelling werd wel overschreden . In 2020 werd op 13 dagen een 8-uurgemiddelde hoger dan 120 pg/m3 gemeten. Een termijn waarop deze langetermijndoelstelling moet worden bereikt, is in de luchtkwaliteitsrichtlijn niet vastgesteld.

Smog

Op vier dagen was er in Ridderkerk sprake van een waarschuwing voor smog op basis van de concentraties ozon. Een alarm voor smog is er in 2020 niet voor de regio afgegeven. De waarschuwingen en alarmen uit de smogregeling zijn bedoeld om burgers te informeren over de luchtkwaliteit.


Geluid, locatie Nieuw Reijerwaard

Het gemiddelde geluidniveau in 2020 op de meetlocatie Nieuw Reijerwaard bedraagt 57,1 dB Lden. Dit is 0,8 dB minder dan 2019. In de nachtperiode is het gemiddelde geluidniveau in 2020 ook 0,8 dB lager dan

De corona maatregelen zijn de meest voor de hand liggende oorzaak voor de afname van de geluidniveaus.

In de maand maart was ondanks de corona maatregelen de waarde voor het gemiddelde in de dagperiode het hoogst met 56,2 dB(A). In de maand augustus was de nachtperiode het laagst met 46,6 dB(A) . De meeste corona maatregelen waren toen tijdelijk versoepeld.

Het volledige rapport is te lezen op website gemeente Ridderkerk.