Extra ondersteuning voor kwetsbare kleuters

PIT kinderopvang en SBO De Burcht gaan leerlingen tussen vier en zeven jaar die achter dreigen te raken of vooruit lopen in hun ontwikkeling, extra ondersteunen. De school voor speciaal basisonderwijs en kinderopvang starten een ‘kleuter observatiegroep’.

De pilot is mogelijk dankzij subsidie van Gemeente Ridderkerk. Het doel is dat leerlingen onderwijs en ondersteuning krijgen die is afgestemd op hun behoefte en dat de kinderen zo ‘thuisnabij mogelijk’ onderwijs kunnen ontvangen. PIT en De Burcht gaan hiervoor samenwerken met het regulier en speciaal onderwijs, het wijkteam en een gedragswetenschapper en ambulante ondersteuner van het samenwerkingsverband RiBA.

Subsidie

Deze observatiegroep is een vorm van passend onderwijs. Wethouder Laurens Franzen: ,,Financiële schotten tussen de sectoren zorg en onderwijs bemoeilijken het vaak om samen te werken. Het is belangrijk die schotten te verminderen. Met deze bijdrage voorkomen we dat kinderen thuis komen te zitten en er een beroep op jeugdhulp gedaan moet worden. Daar werken we graag aan mee.’’

PIT kinderopvang en SBO De Burcht vroegen gemeente Ridderkerk om subsidie te verlenen voor de pilot in Ridderkerk. Het college van burgemeester en wethouders juicht het initiatief toe en heeft een subsidie toegekend voor het schooljaar 2021-2022.

Regionaal

Rond kwetsbare jonge leerlingen zijn in de regio Rijnmond al diverse pilots opgezet. Door een bijdrage te leveren aan deze kleuterobservatiegroep, kunnen we regionaal de opbrengsten en effecten nog beter met elkaar vergelijken. En wordt duidelijker hoe de samenwerking tussen zorg en onderwijs verder ontwikkelt kan worden.

Foto: Gemeente Ridderkerk