Lokaal

Geluidsscherm bij wijk West

Als het aan burgemeester en wethouders van Ridderkerk ligt, wordt langs rijksweg A15/A16 ter hoogte van de wijk West in Ridderkerk een geluidsscherm gebouwd. De gemeenteraad praat in december over een voorstel om hiervoor ruim een miljoen euro beschikbaar te stellen. Het 340 meter lange scherm krijgt een hoogte van zes meter.

De bouw van een geluidsscherm is een van de projecten uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma 2018-2022 van het Ridderkerkse college. Het zogenoemde ‘gat langs de A16’ wordt hiermee gedicht.

De inzet van het college om een duurzaam scherm te bouwen (waarom de gemeenteraad in januari 2018 had gevraagd) is zonder resultaat gebleven. Zo’n duurzaam scherm zou met zonnepanelen en een afvanginstallatie voor fijnstof worden uitgerust, en zou voor de gemeente kostenneutraal moeten worden gerealiseerd. Marktpartijen slaagden er echter niet in om hiervoor een sluitende businesscase te presenteren. Ook Rijkswaterstaat zag geen mogelijkheden om mee te werken. Op dit gedeelte van de snelweg gelden er geen overschrijdingen van de wettelijke normen voor geluid en lucht. Dit betekent dat Rijkswaterstaat geen wettelijke plicht heeft om dit gedeelte te voorzien van een scherm.

Toch vindt het college het geluidsreducerende effect van het geluidsscherm belangrijk genoeg om nu met een voorstel naar de raad te gaan. ,,Onze leefomgeving is onder meer door de snelweg die onze gemeente doorsnijdt, al zwaar belast. Elke mogelijkheid om het stiller en gezonder te krijgen in onze woonwijken willen we benutten’’, aldus wethouder Marten Japenga. Hij is blij dat er nu een concreet voorstel ligt waarover de gemeenteraad een besluit kan nemen.

Dinsdagavond heeft wethouder Japenga de bewoners van de flats aan het Seringenplantsoen, het Wijkoverleg West en werkgroep Lucht en Geluid geïnformeerd over de plannen.

Oosterpark

Ook ter hoogte van het Oosterpark streeft het college geluidwerende maatregelen na. Het college heeft met de gemeenteraad afgesproken dat hiervoor rond de zomer van 2020 een voorstel op tafel ligt.

Burgerinitiatief 3VO.Biotoop

Het burgerinitiatief 3VO.Biotoop is zeer verheugd te vernemen dat het gemeentebestuur van Ridderkerk besloten heeft om “het gat van West” langs de A16 te voorzien van een geluidsscherm. Hierdoor zal de kwaliteit van de leefomgeving in Ridderkerk West aanmerkelijk verbeteren.

3VO.Biotoop hoopt dat het nog resterende gat in de afscherming van het geluid van de A16 en A15 ter hoogte van het Oosterpark nu ook op afzienbare termijn gedicht gaat worden. Uiteindelijk dateren de eerste toezeggingen van de gemeente Ridderkerk over het plaatsen van geluidswerende voorzieningen in het Oosterpark al uit de jaren negentig van de vorige eeuw.

Het burgerinitiatief 3VO.Biotoop is al geruime tijd in overleg met het gemeentebestuur om te komen tot een oplossing voor de bewoners in Ridderkerk Zuid, die in toenemende mate hinder ondervinden van het verkeer op de A15. Medio 2020 moet dit leiden tot een besluit in de Gemeenteraad.

Foto: Rijkswaterstaat