Gemeente geeft visie op rivieroevers vrij voor reacties

Op 6 juli 2021 heeft het college besloten het ontwerp gebiedsvisie en planMER voor de Rivieroevers openbaar te maken voor reacties. Vanaf komende maandag 9 augustus tot en met 17 september 2021 kan er formeel worden gereageerd op de inhoud. De stukken staan al wel drie weken openbaar op het internetplatform ‘Rivieroevers’.

De gemeente heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een toekomstvisie voor de rivieroevers van Ridderkerk. In het gebied spelen veel belangen: wonen, bedrijvigheid, recreatie, cultuur en verkeer. Daarom heeft de ge- meente voor de visie uitgebreid gesproken met bewoners, bedrijven, grondeigenaren, omliggende gemeenten en andere belanghebbenden. Ook kon iedereen zijn opmerkingen en ideeën aangeven op de kaart op het digitale platform. Al die informatie en meningen zijn meegenomen en zoveel als mogelijk verwerkt in de gebiedsvisie.

Samen met de gebiedsvisie is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. In deze MER zijn de keuzes open en volgens dezelfde werkwijze beoordeeld. Ook is getoetst of de keuzes haalbaar zijn en of de kernwaarden zo goed mogelijk ontwikkeld worden.

Openbaar voor reacties

De voorlopige visie (het ‘ontwerp’) wordt samen met het MER ter inzage gelegd. Dit betekent dat iedereen deze documenten kan bekijken en formeel een reactie kan geven. Het MER, en daarom ook de visie, mag niet langer dan 6 weken achter elkaar ter inzage worden gelegd. De gemeente heeft gekozen voor de periode van 9 augustus tot en met 19 september. Omdat deze periode kan overlappen met vakantieplannen, zijn de rapporten al vanaf half juli te bekijken via de website.

Op het platform staan, behalve de officiële rapporten, ook publieksvriendelijke samenvattingen van de rapporten. Zodra de formele reactieperiode begint zal de gemeente men hieraan herinneren. Na de reactieperiode gaat de gemeente opnieuw in gesprek met belangstellenden.

Meer informatie op www.ridderkerk.nl/rivieroevers.