Gemeenteraad bespreekt begroting 2021

Op donderdag 5 november vergadert de Ridderkerkse gemeenteraad vanaf 14.00 uur over de Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022 – 2024. Tijdens deze vergadering is publiek helaas niet welkom.

Belangstellenden kunnen de vergadering digitaal volgen via https://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

De gemeenteraadsvergadering ziet er als volgt uit:
Blok 1: 14.00 – 18.20 uur
In de middag reageren de fracties op elkaars bijdragen, op de schriftelijke reactie van het college en kan het college daarop reageren.
14.00 uur: Opening en vaststellen agenda
14.00 – 14.20 uur:  Lijst van ingekomen stukken, overhandiging kunstwerk en reactie college op
amendementen en moties
14.20 – 16.40 uur: Termijn raad en duaal debat
16.40 – 18.20 uur:  Termijn college

Blok 2: 21.00 – 22.30 uur
In de avond worden de besluiten genomen door de raad over de amendementen, de vaststelling van de begroting 2021 en de moties daarop.

Algemene beschouwingen. moties en amendementen
Dit jaar worden de algemene beschouwingen, dan wel highlights daarvan, niet meer voorgedragen door alle partijen, maar zijn deze schriftelijk beschikbaar vanaf woensdag 4 november aan het eind van de dag. Ook kunnen hier de reacties van het college worden verwacht net als de amendementen en de moties.

Meer informatie: https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-RK/2020/05-november/14:00