Lokaal

Gemeenteraad vergadert weer voltallig

Op donderdag 2 juli 2020 vergaderde de raad voor het eerst sinds februari van dit jaar weer eens voltallig in de raadszaal. Afgelopen maand werd daar wel voor het eerst vergaderd, maar destijds konden in verband met de corona-maatregelen maar 15 van de 29 raadsleden bij aanwezig zijn.

Dit keer werd de raadszaal zo ingericht, dat alle 29 raadsleden en het college van burgemeester en wethouders met de griffie aanwezig, maar kon er verder geen publiek bij aanwezig zijn.

Vooruitlopend op de goede financiële cijfers, die zijn gerealiseerd via de 1e Tussenrapportage 2020 (agendapunt 4B) had onder andere de Partij van de Arbeid, GroenLinks, Leefbaar Ridderkerk, SGP en EVR/(Cora en Jim) een amendement ingediend om een deel van de financiële meevallers te gebruiken om dit jaar een schaatsbaan te realiseren op het Koningsplein. Dit werd door de voltallige gemeenteraad unaniem aangenomen. Drie raadsleden van Partij 18Plus onthielden zich zelf van stemmen, omdat zij betrokken zijn bij de Stichting Schaatsbaan of sponsoring daarvan.

Er werden daarnaast meerdere moties ingediend rondom het Centrumplan 2035, waarin gekozen kon worden voor een waterornament op het Koningsplein, aanpassing van de ontsluiting van de parkeerplaats Ridderhof, uitbreiding van de terrassen op het Koningsplein, meer groen in het centrum en invoering van blauwe parkeerzone op het parkeerterrein bij de Ridderhof. De amendementen voor het waterornament op het Koningsplein in plaats van het Sint Jorisplein en uitbreiding van de terrassen op het Koningsplein werd aangenomen.

Agenda van de vergadering van 2 juli jl. was:
1.
Opening en vaststelling agendaOpen
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
3. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO)
4A. Jaarstukken 2019
4B. 1e Tussenrapportage 2020
5. Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2020
6. Wijziging Verordening Jeugdhulp Ridderkerk
7. Benoeming leden commissie Ruimtelijke Kwaliteit per 1 januari 2020
8. Gezamenlijk aanbesteden accountactiedienstverlening 2021-2024 met optie eenmalige verlenging 4 jaar
9. Mobiliteitsplan Ridderkerk
10. Ontwikkelperspectief Centrum 2035

Foto’s: Jos Wesdijk en Eric Harreman