Lokaal

Gemeenteraden: openbaar vervoer op het spel

De toekomst van goed openbaar vervoer staat op het spel. Dat schrijven de 23 gemeenteraden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in een brandbrief aan de Tweede Kamer en het kabinet. Gemeenteraad Ridderkerk heeft ook deze brief ondertekend.

De tekorten van de regionale vervoerders kunnen de komende jaren als gevolg van de coronacrisis in het zwartste scenario oplopen tot 1.2 miljard euro. ‘Breek niet af wat we samen hebben opgebouwd’, is de boodschap van de raadsleden.

De gemeenteraadsleden wijzen erop dat in de vervoersregio al pijnlijke maatregelen moesten worden genomen. Daarom is nu het Rijk aan zet voor het verzekeren van goed en toekomstbestendig openbaar vervoer. Extra, structurele financiële middelen zijn nodig.

Het kabinet vroeg de vervoerregio’s uiterlijk 1 april met een transitieprogramma te komen. Vervoersbedrijven en decentrale overheden noemen daarin de maatregelen om de verliezen van de vervoerders tegen te gaan. De 23 wethouders Mobiliteit hebben op 24 maart ‘met pijn in het hart’ een maatregelenpakket vastgesteld. De wethouders hopen dat de maatregelen zo snel mogelijk weer ingetrokken kunnen worden. Ook toen werd benadrukt dat het Rijk over de brug moet komen met extra middelen. De gemeenteraadsleden in de regio sluiten zich daar nu bij aan: ‘Een goed en duurzaam OV-systeem in de toekomst kan alleen met aanvullende en structurele extra financiële steun van het Rijk. ‘


De nood is hoog

Door de coronacrisis is het aantal reizigers fors gedaald en daarmee zijn de inkomsten van de vervoerders fors teruggelopen. De vervoersbedrijven vervullen een vitale maatschappelijke functie die ook door het Rijk voortdurend zo wordt benoemd. Alle inzet is er op gericht om het OV-aanbod in stand te houden, met speciale aandacht voor mensen met een vitaal beroep. De inspanningen voor een zeer beperkt aantal reizigers resulteert in grote tekorten.

Bij verdergaande bezuinigingen komt de cruciale functie van het openbaar vervoer onder druk te staan. Minder OV raakt juist die inwoners die toch al het meest kwetsbaar zijn. Een goed en toegankelijk OV-systeem vormt de toegang tot onderwijs en werk en voorkomt dat jongeren en ouderen in een sociaal isolement komen.:‘De positie van het OV is te kostbaar om verloren te laten gaan. En dat dreigt nu wel te gebeuren ’, schrijven de gemeenteraadsleden in hun brief. ‘Een inclusieve samenleving, verstedelijking en verduurzaming vragen om goed OV en daarvoor is nu een extra financiële impuls door het Rijk noodzakelijk.’