Lokaal

Geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst in Ridderkerk

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Ridderkerk op donderdagavond 2 januari 2020 werd traditioneel gestart met muziek en gezang.

In de entree werden de bezoekers welkom geheten waarna in de Foyer en Theater het Plein werd opgetreden door Harpe Davids, Different Koek en Ensemble Muziekschool Ridderkerk.

Daarna werden de beste wensen gedeeld met de burgemeester en het voltallige college.

Daarna volgden nog de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester Anny Attema en de uitreiking van de vrijwilligersprijzen. De avond werd druk bezocht door de Ridderkerkers. 

Nieuwjaarsspeech van burgemeester Anny Attema

Dames en heren, raadsleden, leden van het college, medewerkers, vertegenwoordigers van instellingen, Ridderkerkers, geachte aanwezigen, beste mensen,

Wat fijn dat u er allemaal bent! En wat fijn ook dat onze eigen Guus Bok opnieuw wil meewerken aan onze nieuwjaarsreceptie. We gaan straks nog veel meer van je horen, bij de uitreiking van de vrijwilligersprijzen.
Deze nieuwjaarsbijeenkomst is een goede traditie die door ons in ere wordt gehouden. Het is goed elkaar te zien zo in het begin van het nieuwe jaar om elkaar alle goeds te wensen en de vrijwilligers van het jaar in het zonnetje te zetten.

Aan het begin van deze avond kon u genieten van prachtige optredens van:
Harpe Davids
Different Koek en
Ensemble Muziekschool
Allemaal prachtige Ridderkerkse clubs. En in de middenbeuk ziet u het werk van Ridderkerkse deelnemers aan de Kunstroute. Ga daar even kijken, het is de moeite meer dan waard.

Ridderkerk heeft ons heel veel goeds te bieden, dat ziet u maar weer. Ook dat is inmiddels een goede traditie, het jaar te beginnen met elkaar, maar ook met wat Ridderkerk ons te bieden heeft op cultureel gebied. Deze avond staat in het teken van ontmoeting. Samen het glas heffen, met iedereen die ons mooie Ridderkerk in zijn hart sluit.

Dames en heren,
De jaarwisseling is in Ridderkerk over het algemeen rustig en feestelijk verlopen. Wel zijn er weer wat prullenbakken aangegaan en putdeksels. De totale schade moet natuurlijk nog worden opgemaakt, maar de eerste indruk van onze mensen was dat de schade meeviel. Wel was er een grote brand in een woning in Bolnes. Er zijn aanwijzingen dat dat te maken zou kunnen hebben met vuurwerk.

Weer zijn wij veel dank verschuldigd aan onze hulptroepen die de hele nacht paraat hebben gestaan. Politie, brandweer, ambulance, onze toezichthouders, maar ook de vele vrijwilligers van buurtpreventie: heel veel dank voor uw geweldige inzet!

Zo’n nieuwjaarsbijeenkomst leent zich natuurlijk ook voor een terugblik op het afgelopen jaar.

2019 zullen we ons herinneren, in ieder geval als gemeentebestuur, als een roerig jaar. We hebben afscheid moeten nemen van twee wethouders om zeer verschillende redenen, met ook zeer gemengde gevoelens. Gelukkig hebben we ook twee nieuwe wethouders mogen verwelkomen.

We hebben alles in het werk gesteld om met elkaar een team te vormen, om met elkaar de verantwoordelijkheid te dragen voor het besturen van onze gemeente. Ik prijs mij gelukkig dat dat eigenlijk in een heel snel tempo is gelukt.

Natuurlijk is het ingewikkeld om gaande de rit op een rijdende trein te springen. Maar het is fijn om te ontdekken dat zowel wethouder Oosterwijk als wethouder Franzen zich heel snel thuis zijn gaan voelen in hun nieuwe omgeving.

Natuurlijk mede dankzij de inzet van de collega’s van Os, Mey en Japenga en met de nimmer aflatende inzet van onze gemeente secretaris Henk Klaucke en ons Bureau Bestuursondersteuning onder leiding van Marije Kitselar, dat mag ook wel eens gezegd worden!

Het afgelopen jaar mochten wij het voorzitterschap van de BAR-organisatie weer vervullen. Onze gemeentesecretaris als voorzitter van de directieraad, en ik als voorzitter van het bestuur van de BAR-organisatie. We dragen nu het stokje over aan Jan van Belzen en Gert-Jan Bravenboer, burgemeester en gemeentesecretaris van Barendrecht. Uiteraard wensen wij hen heel veel succes en net zoveel plezier.

Precies een jaar geleden zei ik vanachter deze microfoon dat we meer zouden gaan doen dan op de winkel passen. Nou, dat is waargemaakt, al zeg ik het zelf.

Om inwoners en gemeentebestuur van Ridderkerk nog beter van dienst te zijn, hebben we de BAR-organisatie flink tegen het licht gehouden en zijn er grote stappen gezet in het verbeteren van het organisatiemodel.

Sinds de oprichting van de BAR-organisatie ging veel goed, maar er konden ook dingen beter. Volgens ons collegeprogramma zouden we dat aanpakken en dat is gebeurd. Dat wil niet zeggen dat we er al zijn en op onze lauweren kunnen rusten. Onze organisatie is voortdurend in ontwikkeling.

In 2019 heeft het Dagelijks Bestuur opdracht gegeven aan Berenschot om een evaluatie uit te voeren van de dienstverlening en de governance van de BAR-organisatie.

Ondanks de nodige turbulentie is de BAR-organisatie volgens Berenschot erin geslaagd de inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en de gemeentebesturen tot nu toe te brengen wat bedoeld is.

Dat is een knappe prestatie volgens Berenschot, zeker gelet op de context waarin de BAR-organisatie dit heeft gerealiseerd. Zoals behoud van de couleur locale, ambitie om excellente dienstverlening te leveren en een bezuinigingstaakstelling van € 6,2 mln. Het is zelfs ongeveer € 7 mln. geworden.

De evaluatie is tot stand gekomen met veel inbreng van onze medewerkers, maatschappelijke partners, ondernemers, en college- en raadsleden.

Alle adviezen van uit de evaluatie van Berenschot zijn verwerkt in het UITVOERINGSPLAN BAR-ORGANISATIE 2020.

Het doel is sinds 2014 niet veranderd: wij willen een sterke organisatie die Ridderkerk, als autonome en zelfstandige gemeente, in staat stelt om dicht bij zijn inwoners te blijven staan, en maatschappelijke problemen het hoofd te bieden.

Samen met de gemeentesecretaris ben ik er trots op wat we het afgelopen jaar hebben bereikt. Daar past ook een woord van dank bij voor alle medewerkers.

Op tal van terreinen werken de drie gemeentes ook bestuurlijk samen. Hier en daar is dat natuurlijk ook verstandig, denk maar aan het invoeren van allerlei nieuwe taken die vanuit Den Haag naar gemeentes toekomen. Zo ook op het terrein van veiligheid.

Dat doen we in het vertrouwen dat we samen sterker staan en met eerbiediging van elkaars autonomie en zelfstandigheid. Die bestuurlijke samenwerking is belangrijk en daar gaan we het komende jaar nog veel aandacht aan besteden.

Terugkijkend naar bestuurlijk 2019, zijn de volgende zaken wel onder de aandacht gekomen:

  • De brug tussen Krimpen en Ridderkerk, die er niet komt, mede door het geweldige werk dat verzet is door wethouder Mey.
  • De plannen met betrekking tot Het Huys ten Donck.
  • Ouderen kunnen gratis met het openbaar vervoer. Heel veel positieve reacties daarop van onze inwoners!
  • De noeste arbeid van wethouder Japenga op het gebied van het gat in de A16 en het veel besproken afvalbeleid.
  • Het zwembad heeft om meerdere redenen de aandacht getrokken. Die redenen waren niet altijd positief. Mede daarom heeft wethouder van Os ervoor zorg gedragen dat het zwembad en andere sportaccommodaties in eigen beheer zijn genomen vanaf 1 januari.
  • Er ligt een moderne digitale begroting die nog steeds sluitend is. Wethouder Oosterwijk heeft zich daar sterk voor gemaakt, zowel voor de digitale versie als voor het sluitend zijn.
  • Wethouder Franzen is dag en nacht bezig met integraal beleid op het sociaal domein.
  • De succesvolle ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard en ook Cornelisland zijn in ieder geval mede te danken aan het enthousiasme en de inzet van wethouder van Os.

Het zijn maar een paar willekeurige voorbeelden, maar wel stuk voor stuk mooie prestaties, waarmee we vol vertrouwen aan de tweede helft van deze raads- en collegeperiode kunnen beginnen.

Dames en heren,
Het nieuwe jaar 2020 is het jaar van 75 jaar bevrijding. Dat vieren we in heel Nederland. Daar gaan we ook in Ridderkerk veel aandacht aan besteden.

Dat begint op 27 januari. Dan is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hèt internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd.
Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, is op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen door kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde: LEVENSLICHT. Ridderkerk doet daaraan mee.

Zoals u weet, leggen wij elk jaar op 4 mei een bloemstuk bij het monumentje – hier vlakbij het gemeentehuis – voor de weggevoerde familie Den Hartog. Dit jaar, in het kader van 75 bevrijding, herdenken we expliciet die onnoembaar verschrikkelijke Holocaust.

Het meest hartverscheurende boek dat ik ooit heb gelezen is de bestseller van 2019: ’t Hooge Nest, van Roxane van Iperen.

Het waar gebeurde verhaal van twee joodse zussen in het verzet, een onderduikvilla in ’t Gooi en het onvermijdelijke verraad. En wat hun dan overkomt in Westerbork, Auschwitz, Bergen Belsen. Ik had het boek net gelezen, toen op televisie een jonge, sterke, blozende boer een vergelijking maakte met zijn bestaan als agrariër en de holocaust. Ik werd daar letterlijk onpasselijk van en eigenlijk ben ik dat nog!

Ik roep u allen op om samen met ons stil te staan bij die holocaust, opdat wij nooit vergeten.

Dit jaar vieren we op 5 mei 75 jaar bevrijding op Ridderkerkse wijze. Op tal van plaatsen dwars door onze gemeente heen, zult u worden uitgenodigd voor een bevrijdingsmaaltijd, om met elkaar stil te staan bij het belang van vrijheid. Voor ons, kinderen van na de oorlog, is vrijheid zoiets vanzelfsprekends, dat we bijna zouden vergeten dat daarvoor een bittere strijd is gestreden. Maar ook dat we vandaag onze vrijheid, onze democratie hebben te beschermen.

Het is van het allergrootste belang om iedereen te doordringen van de waarden van de democratie, om terreur en dictatuur af te wijzen, het fascisme te bestrijden. Dat was toen, dat is nu!

Hoe belangrijk is het om ons elke dag te realiseren dat democratie veel meer is dan het parlementaire stelsel. Het gaat om de basis ervan, en die ligt in de oneindige waarde van de menselijke persoonlijkheid. De persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder mens moet de draagkracht van onze samenleving zijn.

U zult het mij niet kwalijk nemen dat ik van tijd tot tijd te rade ga bij verstandige partijgenoten, zoals bijvoorbeeld dominee Banning. Hij zei over hoe het nu verder moest na de oorlog:

“Er was een diep, soms bijna grimmig besef, dat de toekomst van ons geschonden volk, de toekomst van de brede zwoegende massa, de toekomst van gerechtigheid en vrijheid in deze lage landen ons de plicht oplegde om deze concentratie van gelijkgezinde krachten tot stand te brengen.”

Met die gedachte is de Partij van de Arbeid ontstaan. Voor mij is deze gedachte nog steeds actueel. Deze gedachte pal te staan voor gerechtigheid en vrijheid, in het belang van de brede zwoegende massa. Het heeft een rechtstreekse link met wat onze koning zei in zijn Kerstrede.

Ik citeer onze Koning:
“Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is. Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is.”

En ook:
“Geluk zit in onze verbondenheid met anderen. Laten we elkaar daarom niet loslaten. Laten we naar elkaar luisteren en begrip tonen. Laten we elkaar troosten en moed geven. Het helpt als iemand je aankijkt en tegen je zegt: “Het is goed.”
Met een luisterend oor, een uitgestoken hand of een arm om de schouder geven we elkaar het mooiste geschenk dat een mens aan een mens kan geven.”

Ik wens ons allemaal van harte toe dat we met deze instelling het nieuwe jaar ingaan en ik wens u en de uwen namens het gemeentebestuur een gelukkig, gezond en liefdevol Nieuwjaar.

Dankuwel.

Foto’s: Erik Jonkman