Herontwikkelen ’t Ronde Sant Ridderkerk

De locatie ’t Ronde Sant is toe aan een herontwikkeling. Het bestaande gebouw voldoet voor Aafje niet meer aan de wettelijke eisen, om cliënten die zorg nodig hebben te kunnen blijven huisvesten. Ook de toenemende vraag naar zorg vraagt om een uitbreiding van het aantal wooneenheden, getuige het al aanwezige tijdelijk vergunde gebouw aan de Hugo de Grootlaan.

Tijdelijk vergunde gebouw aan de Hugo de Grootlaan

Daarnaast heeft Wooncompas de wens om haar woningaanbod uit te breiden,gericht op een- en tweepersoonshuishoudens. Stichting Pameijer heeft bovendien de wens uitgesproken om naar een andere locatie te verhuizen,aan de J.S. Bachstraat4.Tot slot bevindt ook kinderdagopvang Mundo – PleSant zich op deze locatie, die graag weer terugkeren.

Kinderdagopvang Mundo – PleSant

Het initiatief betreft de sloop van de bestaande bebouwing en het realiseren van 120 wooneenheden voor Stichting Aafje (drie en vier bouwlagen) en 60 sociale huurappartementen (tien woonlagen) voor Wooncompas. Deze bouwhoogtes sluiten aan op al aanwezige bebouwing in de omgeving, Ook de nu al aanwezige kinderdagopvang Mundo – PleSant krijgt weer een plek in het nieuwe plan.

Bestaande situatie

In de huidige situatie zijn 106 zorgwoningen – waarvan 90 van Aafje en 16 van Pameijer – en 25 sociale huurwoningen aanwezig. Daarnaast bevindt zich aan de oostzijde ook nog kinderdagopvang Mundo – PleSant,


Participatie heeft nog niet plaatsgevonden

Zowel Aafje als Wooncompas waren namelijk afhankelijk van een positief besluit van het college over hetprincipeverzoek. Dit heeft te maken met de financiële haalbaarheid. Aangezien er nu een positief besluit ligt om de plannen verder te onderzoeken, zal een bijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden
plaatsvinden over de voorgenomen plannen. Dit vindt plaats nog voordat we een nieuwe ruimtelijke procedure doorlopen. De gemeente zal hier ook bij aanwezig zijn.

Nadat het plan is uitgewerkt wordt een ruimtelijke procedure doorlopen

Een nieuwe ruimtelijke procedure is nodig om de ontwikkeling ook daadwerkelijk mogelijk te maken. De gewenste ontwikkeling past namelijk niet binnen het bestemmingsplan ‘Het Zand en de Gorzen’. Het college is daarbij bevoegd een nieuwe ruimtelijke procedure voor te bereiden. De gemeenteraad stelt die uiteindelijk vast. Aangezien de Omgevingswet per 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 van kracht is, volgt de gemeente Ridderkerk we die wet. Dat betekent dat zij of een omgevingsplan óf een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) gaan opstellen.