Herontwikkeling van de locatie lrenekerk

Op 2 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Ridderkerk positief besloten op een principeplan dat uitgaat van de sloop van de Irenekerk, Electropark 17-19 en nieuwbouw van 3 woningen. Onlangs is op 3 december 2019 besloten om een intentieovereenkomst aan te gaan ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie lrenekerk.

Realiseren van 3 woningen na sluiting van de kerk

Om financiële redenen moet de kerk op termijn definitief haar deuren sluiten. Het gebouw wordt daarom verkocht aan een ontwikkelaar. Met de opbrengsten kan de kerk het moment van sluiting uitstellen. De ontwikkelaar heeft een principeplan voorbereid dat uitgaat van 3 nieuwbouwwoningen (1 vrijstaandewoning en twee 2-onder-1-kapwoningen). De ontwikkelaar en de stichting kerkbestuur deelgemeente Ridderkerk willen doorgaan met het plan.

Het huidige kerkgebouw wordt gesloopt zodra de kerk ophoudt te bestaan. Projectontwikkelaar Herkon is bereid gevonden het pand te kopen onder de voorwaarde dat de gemeente Ridderkerk akkoord gaat met een bestemmingsplanwijziging die de ontwikkeling van de nieuwbouwwoningen toestaat.

De gemeente legt afspraken met de ontwikkelaar vast in een anterieure overeenkomst. Het kerkgebouw heeft een maatschappelijke bestemming. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld, welke te zijner tijd aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.

De gemeente moet daarom afspraken maken met de ontwikkelaar over het verhaal van plankosten, eventuele planschade en de kosten voor de inrichting van de buitenruimte. Deze afspraken worden vastgelegd in een nog op te stellen anterieure overeenkomst.