Hoeveelheid restafval per inwoner Ridderkerk gedaald

Gemeente Ridderkerk is met informatie naar buiten gekomen over de huidige stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het beleidsplan “Afval en Grondstoffen Ridderkerk 2019-2023”.

Dit doen zij aan de hand van diverse onderwerpen zoals de scheidingsresultaten van 2020, verbetering doorstroming afvalbrengstation en het afsluiten van ondergrondse containers.

Scheidingsresultaten

Restafval wordt sinds 1 januari 2020 ingezameld inclusief PMD en uiteindelijk via een scheidingsinstallatie van elkaar gescheiden. De scheidingsresultaten laten zien dat de implementatie van dit nieuwe afvalbeleid zijn vruchten afwerpt: in 2019 was het scheidingsgemiddelde 53%, maar in 2020 is dit gemiddelde gestegen naar 68%.

Ook is de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald van 247,5 kg in 2018 en 244,4 kg in 2019 naar 177,5 kg in 2020.

Met de plaatsing van extra ondergrondse containers begin 2021 is de verwachting dat deze resultaten nog verder zullen verbeteren. Inwoners kunnen hun afval beter scheiden en dichterbij huis kwijt.

Ja/Ja-sticker

Om de totale hoeveelheid papier te verminderen is gekozen voor een opt-insysteem, waarbij reclamefolders niet bezorgd mogen worden bij huishoudens in Ridderkerk, tenzij via een Ja/Ja-sticker aan wordt gegeven dat zij deze wel willen ontvangen. Bij de vaststelling van de
Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020 is de gemeente Ridderkerk er van uitgegaan van een overgangstermijn van 20 maanden na het raadsbesluit.

Inmiddels is bekend uit procedures bij andere gemeenten rondom de invoering van de Ja/Ja-sticker dat een dergelijke overgangstermijn niet gehanteerd hoeft te worden. De gemeente Ridderkerk heeft daarom contact opgenomen met brancheorganisaties en bezorgers van het ongeadresseerde reclamedrukwerk om hen te informeren over het geplande opt-insysteem.

Om deze organisaties toch enige overgangsperiode te bieden, staat de invoering van de Ja/Ja-sticker gepland voor oktober 2021 .

Verbetering doorstroming afvalbrengstation

Overleg met HVC heeft opgeleverd dat zij de openingstijden van de milieustraat aan de Crezeepolder verruimen .

De oude openingstijden waren:
Maandag tot en met zaterdag 09.00 uur tot 16.30 uur

De nieuwe openingstijden zijn:
Maandag tot en met zaterdag 09.00 uur tot 18.15 uur

Dat betekent dat de milieustraat effectief 9,5 uur per week meer open zal zijn, zonder extra kosten. Deze tijden zijn met onmiddellijke ingang van kracht gegaan. De NV BAR Afvalbeheer draagt zorg voor de communicatie hierover.

Ondergrondse containers

Op 17 mei 2021 wordt gestart met het verstrekken van de afvalpassen in Ridderkerk. Naar inwoners is gecommuniceerd dat ze hun brievenbus in de gaten moeten houden. De ondergrondse containers voor PMD+rest worden vervolgens per wijk afgesloten, nadat de inwoners van die wijk hun afvalpas
hebben ontvangen. Vanaf dat moment kunnen inwoners hun PMD+restafval alleen kwijt met hun afvalpas.

Dit is niet de start van het variabele tarief; dat gaat in op 1 januari 2022.

De ondergrondse containers voor oud papier/karton en de GFT-cocons worden afgesloten in de loop van 2021 . Hierover worden inwoners tijdig geïnformeerd .