Hoge inflatie werkt niet door in gemeentetarieven 2023

De torenhoge inflatie van dit moment werkt nog niet door in de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen in 2023. Dat blijkt uit de deze week gepresenteerde begroting voor 2023.

Het is de eerste begroting die het nieuwe college van burgemeester en wethouders aan de eerder dit jaar geïnstalleerde gemeenteraad voorlegt.

Door de bescheiden stijging van de tarieven heeft het college de gemiddelde woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) laag weten te houden. Voor een meerpersoonshuishouden zijn de woonlasten in Ridderkerk het laagst vergeleken met de omliggende gemeenten.

Voor de berekening van de nieuwe gemeentelijke tarieven is gebruik gemaakt van het inflatiecijfer van maart. Het Centraal Planbureau heeft dat becijferd op 2,2 procent. Inmiddels is de inflatie fors gestegen. ,,Onze financiële positie biedt nu ruimte dit lage percentage te hanteren, maar gelet op de ontwikkeling van de inflatie is het maar zeer de vraag of dit lage percentage ook in 2024 gehanteerd zal kunnen worden”, aldus het college. Daarbij komt dat het college rekening houdt met een forse terugval in inkomsten vanaf 2026. Dat is het gevolg van een andere berekeningsmethode die het Rijk wil hanteren voor de uitkering uit het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente.

Overigens is de begroting ‘beleidsarm’ van aard. De plannen van het nieuwe college zijn er nog niet in verwerkt. Die plannen zijn beschreven in het coalitie-akkoord ‘Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk’ en het daarop gebaseerde collegeprogramma, dat op 4 oktober wordt gepresenteerd. De ambities uit het collegeprogramma vinden hun financiële vertaling in de eerste wijziging op deze begroting, die binnenkort aan de raad wordt voorgelegd.

Het collegeprogramma en de eerste begrotingswijziging 2023 staan op de agenda van dezelfde raadsvergadering waarin ook de begroting zelf wordt behandeld: 3 november 2022.

,,Het vertrekpunt voor deze begroting was een solide financiële positie, die al zoveel jaren kenmerkend is voor onze gemeente’’, aldus het college. ,,Maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het zal een uitdaging zijn onze financiën op orde te houden in een wereld vol grote onzekerheden, die ook in de Ridderkerkse samenleving worden gevoeld. Dat ontslaat ons niet van de plicht om vol overgave en samen met onze inwoners, ondernemers, partners en ambtelijke organisatie te blijven werken aan een toekomstbestendig Ridderkerk.’’