Lokaal

Krijgt Ridderkerk ook een Hof van Ridderkerk?

Zoals bekend vergrijst Nederland. En die vergrijzing gaat in Ridderkerk nog veel harder. De kosten voor de zorg nemen daardoor toe. De overheid heeft maatregelen genomen om die kosten te beheersen door zich op veel fronten terug te trekken en te bezuinigen.

Denk hierbij onder andere aan het overhevelen van haar verantwoordelijkheden via de WMO naar de gemeenten, het sluiten van verzorgingstehuizen en ouderen langer thuis te laten wonen. Onder verwijzing naar de voorgestane participatiesamenleving laat zij dit speelveld nu over aan de ouderen zelf onder het motto “Het is aan uzelf!”

Die handschoen heeft een werkgroep opgepakt met als voornaamste doel een bijdrage te leveren aan de bewoners van Ridderkerk én de gemeente in het kader van seniorenhuisvesting/ouderenzorg. En zoals reeds gezegd, het gaat hen om het realiseren van een “Knarrenhof” inclusief CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Citaat: “Een Knarrenhof is een levensloopbestendige hof, waarbij zowel de woning levensloopbestendig is als de sociale samenhang. Mensen kiezen er voor om in een hof te gaan wonen en naar elkaar om te kijken.” Kortom, prettig wonen in een prettige woonomgeving met oog voor elkaar.

Voorbeeld van een Knarrenhof in Zwolle

In de afgelopen 1,5 jaar heeft de werkgroep veel werk verzet: er is een startnotitie opgesteld, er is onderzoek gedaan naar mogelijke locaties en er zijn gesprekken gevoerd met de lokale woningcorporatie(-s) en de gemeente. Ook is een kleine startsubsidie gevraagd en gekregen van de lokale stichting Fonobori, die onder andere maatschappelijke initiatieven ondersteunt om de eerste kosten op te vangen. Tevens is door de werkgroep contact gezocht met de Stichting Knarrenhof, met name voor hun kennis en expertise opgedaan in eerdere projecten.

Met de gemeente vindt, samen met de procesregelaar van Knarrenhof, overleg plaats op zowel ambtelijk als politiek niveau. Ten eerste om duidelijk te maken wat Knarrenhof nu eigenlijk is en wat met het initiatief beoogd wordt. Ten tweede zijn een aantal locaties voorgelegd met de vraag welke in aanmerking zouden kunnen komen om een hof te realiseren en ook welke procedure daarvoor gevolgd moet worden.

Iedereen waarmee gesproken was was zeer enthousiast over het initiatief en op dit moment is de werkgroep we in afwachting van hetgeen de gemeente gaat besluiten over een locatie en over de daarvoor te volgen procedure. Is de gemeentelijke reactie positief, dan kan tet traject van het opstellen van een intentieovereenkomst tussen Knarrenhof en de gemeente ingaan. Is de reactie negatief dan zal de werkgroep zich moeten beraden over hoe verder. Er vindt dan in elk geval een vertraging plaats.

In november 2019 verscheen een interview met de initiatiefgroep en de projectregelaar van Knarrenhof in de lokale krant De Combinatie, waarna de hoop en de verwachting is dat daar zoveel reacties op komen dat duidelijk wordt hoe groot de behoefte is voor een Knarrenhof in Ridderkerk.

Het motto is echter nu al: “Elke wijk een Knarrenhof rijk.” Want gezien de vergrijzing in onze gemeente lijkt een dergelijke woonvorm hard nodig.

Heeft u als inwoner van Ridderkerk belangstelling voor dit project, dan kunt u zich aanmelden door hier te klikken.

Meer informatie omtrent het project: www.knarrenhof.nl/Ridderkerk