Lokaal

Kwetsbare mensen vaak in beeld bij burenruzies

Uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) blijkt dat maar liefst bij een kwart van de meldingen sprake is van complexe problematiek. Facet Buurtbemiddeling in Ridderkerk herkent dat vaak kwetsbare burgers betrokken zijn bij burenruzies.

Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychosociale- of taalproblemen en vaak een combinatie daarvan. In Ridderkerk werd in 2022, 81 maal een beroep gedaan op Buurtbemiddeling.

“In een steeds complexere maatschappij waarin zelfredzaamheid belangrijk is, ziet Buurtbemiddeling een grotere groep burgers die moeite heeft om mee te komen. Ze krijgen meer problemen en minder begeleiding om ze op te lossen,” zien de coördinatoren van buurtbemiddeling in Ridderkerk. 

Begeleiding is ook nodig voor een goede samenhang in de buurt. “Als je je buren kent, is het makkelijker om met eventuele overlast om te gaan. Bij buurtbemiddeling zien we al 27 jaar dat meer kennis over de ander leidt tot begrip en respect voor elkaar. Waar voorheen overlast werd ervaren, zie je tijdens een bemiddelingsgesprek dat mensen elkaar beter gaan begrijpen.”

De top 3 van klachten bestond, net als voorgaande jaren, uit geluidsoverlast, pesten/verstoorde relatie met de buren en tuin/buitenproblemen, zoals onenigheid over een schutting, overhangende takken en rookoverlast door een barbecue. 

Praten helpt

Uit de cijfers blijkt verder dat 8% van de mensen die door instanties zoals een woningcorporatie of politie werden doorverwezen naar buurtbemiddeling, niet bereid waren om in gesprek te gaan met hun buren.

Velen vinden het de taak van de politie, gemeente of woningcorporatie om hun probleem op te lossen. 

Als buren zit je aan elkaar vast, je kiest ze niet zelf uit. Daarom zullen bewoners moeten praten met hun buren over hun ergernissen en standpunten om elkaar beter te begrijpen. Onze vrijwillige buurtbemiddelaars kunnen dat gesprek als onafhankelijke partij uitstekend in goede banen leiden.

In Ridderkerk en Albrandswaard zijn 17 vrijwilligers die met succes bemiddelen bij een burenruzie.

Deze inzet is onbetaald, maar onbetaalbaar en succesvol: 70% van de behandelde zaken werd positief afgesloten door de goed getrainde vrijwilligers en de medewerkers. De bemiddelaars verbinden buren met elkaar, daar ligt voor een groot deel de oplossing om burenoverlast niet onnodig te laten escaleren.

Tips over hoe je kunt omgaan met een burenruzie vind je op www.problemenmetjeburen.nl. Via deze site kun je ook een aanmelding doen als je bemiddeling wilt bij een conflict met je buren.