Luchtkwaliteit- en geluidmetingen in Ridderkerk: derde kwartaalverslag 2020

Sinds 2004 voert de DCMR in opdracht van de provincie Zuid-Holland luchtkwaliteitsmetingen uit in de gemeente Ridderkerk. Ieder kwartaal deelt de DCMR deze resultaten met de gemeente.

Meetlocaties

Sinds 2004 voert DCMR luchtkwaliteitsmetingen uit op de locatie Hogeweg. Op het meetstation worden de concentraties fijnstof (PMloen PM2 5), ozon (O3) , stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO) gemeten. Sinds mei 2018 is er in opdracht van de gemeente Ridderkerk een tweede monitoringslocatie bijgekomen op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Op deze locatie worden naast de concentraties fijnstof (PMlo), stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO) ook geluidsmetingen uitgevoerd.

Luchtkwaliteit

Zoals omschreven in het Actieplan Lucht 2018-2022 wil de gemeente Ridderkerk voldoen aan de advieswaarden voor luchtkwaliteit van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Deze WHOadvieswaarden zijn strenger dan de wettelijke grenswaarden. In 2020 werd op beide meetstations in Ridderkerk voor alle gemeten componenten voldaan aan de wettelijke grenswaarden. De WHOadvieswaarden werden alleen op meetlocatie Hogeweg overschreden voor fijnstof (PMI 0).

De effecten van de corona maatregelen zijn duidelijk terug te zien in de gemeten waarden. In juli 2020 zijn alle gemeten waarden lager dan in dezelfde periode in voorgaande jaren, terwijl deze in september 2020 weer opliepen tot het gemiddelde niveau. Dit komt overeen met de versoepeling van de corona maatregelen en de effecten die dit heeft gehad op de reisbewegingen.


Stikstofdioxide

Bij beide meetstations liggen de maand- en kwartaalgemiddelde voor stikstofdioxide onder de wettelijke grenswaarden. Wel is te zien dat de concentraties stikstofdioxide bij station Hogeweg hoger liggen dan die bij Nieuw Reijerwaard. Het lopend jaargemiddelde laat indicatief zien dat de WHO-advieswaarde voor stikstofdioxide niet wordt overschreden. Dit is slechts een indicatie omdat de waarde wordt bepaald over een volledig jaar. Stikstofdioxide concentraties zijn zowel bij het station in Hogeweg als bij Nieuw Reijerwaard fors lager dan voorgaande jaren. Dit kan deels verklaard worden door afname van wegverkeer als gevolg van de coronacrisis, maar ook waren de weersomstandigheden gunstig voor lagere concentraties stikstofdioxide.


Fijnstof

De wettelijke grenswaarden voor concentraties fijnstof (PM10) en ultra fijnstof (PM2.5) worden op beide stations niet overschreden. Echter worden de WHO-advieswaarde voor fijnstof (PR/110b) ij station Hogeweg nog niet gehaald.


Ozon

De grenswaarden voor concentraties ozon worden niet overschreden (deze worden alleen op station Hogeweg gemeten).


Geluid

Sinds 2 jaar worden geluidmetingen uitgevoerd bij het meetpunt Nieuw Reijerwaard. Het geluid wordt in de dag- en avondperiode vooral bepaald door wegverkeer (lokaal en/of A15) en/of bouwactiviteiten op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. In de nachtperiode is het wegverkeer minder aanwezig.

De andere bronnen van bijvoorbeeld bedrijven kunnen dan beter gemeten worden. Het gemiddelde geluidniveau in het derde kwartaal van 2020 bedroeg gedurende een volledig etmaal 57 dB (Lden). Hierbij is een straffactor toegepast: bij de avondperiode is 5 dB(A) opgeteld en de nachtperiode 10 dB(A). Het gemiddelde geluidniveau gedurende de nacht (23:00-7:00) bedroeg 48 dB (Lnight). Deze waarden zijngelijk aan de waarden uit het derde kwartaal van 2019. De afname van het verkeer als gevolg van de coronamaatregelen is niet aanzienlijk genoeg om effect te hebben op het gemeten geluid.

Bron: Gemeente Ridderkerk