Lokaal

Natuur beschermen doen we samen

Met een diverse flora en fauna kan de natuur tegen een stootje. En wanneer het met de natuur goed gaat. gaat het vaak ook goed met de mensen. Daarom is goede natuurbescherming in een dichtbevolkte samenleving als Nederland belangrijk.

In de Wet Natuurbescherming is bepaald dal iedereen een algemene zorgplicht heeft voor alle in het wild levende dieren en planten. Speciale aandacht is er deze periode voor broedende vogels en paaiende vissen.

Broedseizoen in volle gang

Veel vogelsoorten broeden vanaf maart tot half juli. Moerasvogels en andere watervogels broeden meestal tussen beging april en half augustus. Nesten en eieren zijn gedurende de hele broedperiode wettelijk beschermd vanaf hel eerste takje tot het uitvliegen van het laatste jong.

Werkzaamheden aan watergangen

Broedende vogels zijn kwetsbaar,nel als de paaiplekken van vissen en amfibieën. Tijdens deze periode mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Vaak wordt een periode gehanteerd van 15 maart tot 15 juli. Dan is de kans namelijk erg groot dat vogels aan het broeden zijn.

Wat kunt u zelf doen?

Houd u in deze periode rekening mei hel broedseizoen wanneer u bijvoorbeeld uw tuin snoeit of een boom kapt. Maar let ook bijvoorbeeld op uw hond bij waterrijke gebieden. En wanneer u een stukje gaat varen, probeer dan de oeverbeplanting te ontzien.