Lokaal

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde stemt tegen voorstel gemeente Barendrecht

Op woensdag 3 juli 2024 was er een vergadering van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ), waarop door de bestuursleden van gemeente Barendrecht het voorstel was ingediend om het overschot van € 241.867,- niet aan de reserve toe te voegen, maar om het bedrag naar rato te verdelen onder de deelnemende gemeentes.

”Dit betekent dat het geld wordt verdeeld op basis van de bijdragen van elke gemeente aan het NRIJ. Voor de gemeente Ridderkerk zou dit zo’n € 50.000,- euro opleveren”, aldus Roeland Bol, gemeenteraadslid in Barendrecht voor de EVB en algemeen bestuurslid van de NRIJ. “Elk jaar betalen de deelnemende gemeentes tonnen aan het Natuur- en Recreatieschap en bijna elk jaar blijft er geld over. Zo is er al een flinke reserve van meer dan 4 miljoen ontstaan. Gezien deze gezonde financiële positie vinden wij het eerlijker en nuttiger om het geld terug te geven aan de deelnemende gemeentes. Zo kunnen zij hun eigen begrotingen die sterk onder druk staan versterken en lokale projecten financieren die ten goede komen aan hun inwoners.”

”Het voorstel van Barendrecht is gisteren niet aangenomen door het AB. Alleen de vertegenwoordigers vanuit Barendrecht hebben hiervoor gestemd. De reden voor mijn tegenstem was met name gelegen in het feit dat dhr. Bol een aantal onjuiste aannames doet en dit voorstel mijns inziens op termijn schadelijk is voor het NRIJ”, vertelt Kees van der Duijn Schouten, wethouder van Ridderkerk en dagelijks bestuurslid van de NRIJ.

”Allereerst is de financiële positie van het NRIJ helemaal niet zo positief als dhr. Bol doet voorkomen. Er ligt momenteel een bezuinigingstaakstelling van circa € 800.000,- voor het NRIJ. Om die bezuiniging te realiseren is nog een forse uitdaging. Lopende dat proces is het wat mij betreft wenselijk als het NRIJ ook wat reserves achter de hand heeft. En door het resultaat van 2023 toe te voegen aan de algemene reserve wordt die net wat groter dan de jaarlijkse bezuinigingsopgave die we hebben”, gaat Van der Duijn Schouten verder.

”Daarnaast zou het deel dat bij verdeling terug zou vloeien naar de gemeenten aanzienlijk kleiner zijn dan dhr. Bol doet voorkomen. Naast de 5 deelnemende gemeenten dragen namelijk ook de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam fors bij aan het NRIJ (circa € 1.200.000,-). Als een deel terug zou moeten vloeien is het niet meer dan logisch dat ook de provincie en Rotterdam daarvan naar rato profiteren. Dan kunnen we wat mij betreft het geld beter in het NRIJ laten en zorgen dat het ten goede komt aan de groen gebieden binnen onze gemeentes. Tenslotte is de afgelopen maanden intensief overleg geweest met provincie en Rotterdam over continuering van hun bijdragen. Ik zou het een bijzonder slecht en lastig uitlegbaar signaal vinden richting deze partijen als we nu als gemeenten geld uit het NRIJ gaan onttrekken”, besluit Kees van der Duijn Schouten.

In de NRIJ participeren naast de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht ook nog de gemeenten Albrandswaard, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Al op 27 oktober 2023 heeft de gemeente Barendrecht daarnaast een voornemen tot uittreding ingediend bij de NRIJ.

Foto: Roelie ’t Jong