Nieuwjaarstoespraak burgemeester Anny Attema

Dames en heren, raadsleden, leden van het college, medewerkers, vertegenwoordigers van instellingen, inwoners van Ridderkerk, geachte aanwezigen, beste mensen, 

Wat fijn dat u er allemaal bent! En wat fijn ook dat onze eigen Guus Bok opnieuw wil meewerken aan onze nieuwjaarsreceptie. We gaan straks nog veel meer van je horen, bij de uitreiking van de vrijwilligersprijzen. Je hoort al bijna bij de mooie traditie die deze bijeenkomst al jaren is. Het is een goede traditie die door ons in ere wordt gehouden. 

Het is goed elkaar te zien zo in het begin van het nieuwe jaar om elkaar alle goeds te wensen en de vrijwilligers van het jaar in het zonnetje te zetten. 
Aan het begin van deze avond kon u genieten van prachtige optredens van: Trombone-ensemble Con Amici, Popkoor Something Else van Harmonie Slikkerveer (straks hoort u ze nog een keer) en de Big Band van de muziekschool. En in de middenbeuk ziet u traditiegetrouw het werk van Ridderkerkse deelnemers aan de Kunstroute. Ga daar even kijken, het is de moeite meer dan waard. 

Dames en heren,
De jaarwisseling zelf is in Ridderkerk betrekkelijk rustig verlopen. Wel heeft u misschien gemerkt dat 2018 eigenlijk alles behalve rustig werd uitgezwaaid. Zo was er die verschrikkelijke steekpartij voor een discotheek in Rotterdam. Heel Ridderkerk leeft mee met die jonge man van 22 jaar, Rick, die daar het slachtoffer van was en met zijn familie. Door het professionele en kordate optreden van de medewerkers van de discotheek, van de ambulancedienst en van de trauma-arts heeft hij het overleefd. Ter plekke heeft een levensreddende operatie plaatsgevonden. Gelukkig is hij weer bij kennis. Dit ernstige incident heeft ons allemaal zeer geschokt. 
En het jaar werd afgesloten door nog een steekpartij precies om middernacht. Ook dit tragische gebeuren had verder niets te maken met de jaarwisseling, maar was iets in de relationele sfeer. 

Onze hulptroepen hebben weer de hele nacht paraat gestaan. Politie, brandweer, ambulance, onze toezichthouders, maar ook de vele vrijwilligers van buurtpreventie: heel veel dank voor uw geweldige inzet! Het is wat het vuurwerk betreft weer stil in de straten. 

Maar de opgelaaide discussie over vuurwerk is wat mij betreft nog niet voorbij. Het kabinet maakte in juni van dit jaar duidelijk geen verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen te willen, ondanks het verzoek daartoe van vele kanten: De oogartsen, de Nationale Politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid en ook de burgemeesters in Nederland. Die hebben gezamenlijk een klemmend beroep gedaan op het kabinet om in ieder geval knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Het mooie siervuurwerk blijft dan nog over. 

De praktijk leert al vele jaren dat dat gevaarlijke soort vuurwerk ieder jaar weer zorgt voor onaanvaardbare problemen. Het hele land verkeert tijdens de jaarwisseling en de periode daar aan voorafgaand in een soort grip 4 situatie. Zeg maar: heel Nederland als rampgebied. Grote delen van de bevolking zouden dit vuurwerk willen blijven afsteken met de jaarwisseling, en daarom zou zo’n verbod te vergaand zijn. Gemeenten moeten het zelf maar regelen door vuurwerkvrije gebieden aan te wijzen. En inderdaad hebben we in Ridderkerk het aantal vuurwerkvrije gebieden uitgebreid. We gaan nog kijken hoe dat is gegaan. Maar een echte, duurzame oplossing is dit natuurlijk niet. 

Onze ogen zijn daarom gericht op onze buren, in Rotterdam. Collega Aboutaleb heeft het plan geopperd om via de APV gebieden aan te wijzen waar vuurwerk is toegestaan, terwijl buiten die gebieden vuurwerk verboden is. 

De boel wordt dus omgedraaid: in de hele gemeente is het dan verboden vuurwerk af te steken, op een aantal daarvoor aangewezen gebieden na. Dit idee wordt nu juridisch getoetst. We houden deze interessante ontwikkelingen in Rotterdam scherp in de gaten, om te kijken of wij, in Ridderkerk, daar ook iets mee kunnen.  Dames en heren, 
De BAR-organisatie gaat alweer zijn zesde jaar in. Ook het afgelopen jaar heeft de organisatie zich ingespannen om ons, inwoners en gemeentebestuur van Ridderkerk, optimaal van dienst te zijn.
Het komende jaar mogen wij het voorzitterschap weer vervullen. De voorzittershamer komt vanuit Albrandswaard naar Ridderkerk. Onze gemeentesecretaris Henk Klaucke als voorzitter van de directieraad, en ik als voorzitter van het bestuur van de BAR-organisatie. 

Het is een eervolle taak om onze organisatie verder te loodsen. Het voorzitterschap houdt wat ons betreft meer in dan op de winkel passen. We zullen scherp kijken naar het functioneren van onze ambtelijke organisatie: wat gaat goed, en wat kan beter. Zo is het ook afgesproken in het collegeprogramma. 

Ik citeer: “De bedrijfsvoering in onze ambtelijke organisatie en de service aan Ridderkerkers moeten beide optimaal zijn en geleverd worden op een manier waarin het Ridderkerkse karakter naar voren komt. Voorwaarde daarbij is: de versterking van de nabijheid en de herkenbaarheid van onze medewerkers voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en het gemeentebestuur.“ 

Het doel is niet veranderd: wij willen een sterke organisatie die Ridderkerk, als autonome en zelfstandige gemeente, in staat stelt om dicht bij zijn inwoners te blijven staan, en maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. 

U kunt zich voorstellen dat zowel de gemeente-secretaris als ik ons er zeer op verheugen daar leiding aan te mogen geven. 

Burgemeester Anny Attema

Dames en heren, 
In 2018 kreeg Ridderkerk een nieuwe gemeenteraad. We mochten daarvoor op 21 maart naar de stembus. Het was het feest van de democratie, bijna honderd jaar nadat Nederland algemeen kiesrecht kreeg.

 Zodra je achttien bent, mag je in Nederland stemmen. Tegenwoordig is dat vanzelfsprekend, maar het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat iedereen stemrecht kreeg. Discussie, debat, demonstraties: jarenlang was Nederland het oneens over wie mocht stemmen. In kleine stappen werd het kiesrecht uitgebreid. 

In 1919 besliste de Tweede Kamer dat alle Nederlandse mannen en vrouwen vanaf 25 jaar voortaan mochten stemmen. De tentoonstelling Ik vier mijn stem is hieraan gewijd in het gebouw van de Tweede Kamer. 
En ook in Ridderkerk heeft de kiezer zijn stem gevierd. Onze nieuwe gemeenteraad telt nu een recordaantal fracties: elf om precies te zijn. Elf fracties delen de 29 zetels die onze raad rijk is. 

Veel belangrijker dan dat aantal vind ik echter de wil tot samenwerken die er in de nieuwe gemeenteraad is. Die bereidheid tot samenwerken is groot. Niet voor de gezelligheid of zoiets, maar vanuit de diep gevoelde wens om de belangen van Ridderkerk en haar inwoners gezamenlijk te dienen. 
Politieke verschillen horen daar bij, en het debat mag stevig gevoerd worden. Maar wat daaronder zit – het beste zoeken voor Ridderkerk – daar gaat het bij alle elf fracties om. En dat is ook door de partijen, zowel oppositie als coalitie zo uitgesproken. En ik wil alle partijen daarvoor prijzen, maar daar ook graag aan houden. Ik vind dat een prachtige start van een nieuwe raadsperiode.

Bij een nieuwe gemeenteraad hoort ook een nieuw college. Dat college is, net als de gemeenteraad, vol vertrouwen en enthousiasme aan de slag gegaan. De vijf partijen die elkaar na de verkiezingen gevonden hebben, hebben hun ambities vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Veel kleuren, één palet’. 

Het college heeft dat verder uitgewerkt in het collegeprogramma ‘Van palet naar prestatie’. De komende jaren staat het college voor de uitdaging om dit programma te verwezenlijken. Daarbij heeft vanzelfsprekend de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente het laatste woord. 
Ik ben van mening dat de leden van de gemeenteraad en ook de burgerleden voor hun werk veel respect verdienen. Voor status en aanzien hoef je het tegenwoordig niet meer te doen. Integendeel ben ik geneigd te denken. En dat vind ik wel teleurstellend. Ik vind dat iedereen zich moet realiseren dat onze raadsleden de dragers zijn van onze plaatselijke democratie. Dat is een positie met heel veel verantwoordelijkheid. De raad is, zoals gezegd het hoogste orgaan in de gemeente. Met heel veel tijd en energie zetten zij zich in voor hun ideaal, om het beste te bereiken voor Ridderkerk. En daar staat niet altijd de juiste waardering tegenover. Wees in ieder geval overtuigd van mijn waardering voor uw nimmer aflatende inzet! 

Dat geldt ook voor al die Ridderkerkers die zich als vrijwilliger in willen zetten. Als er iets is waarover ik mij verheug in mijn prachtige gemeente is het wel de inzet van al die vrijwilligers, op allerlei terreinen in de samenleving: kerk, school, cultuur, sport en vrije tijd. Straks zullen wij enkelen van hen in het zonnetje zetten. 

Geen enkele inwoner moet trouwens zijn of haar eigen rol onderschatten als deel van de samenleving. 

De Koning zei in zijn kersttoespraak: ,,Vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen zijn óók afhankelijk van de manier waarop wij dagelijks met elkaar omgaan. Een leven zonder angst en onverschilligheid wordt niet alleen bepaald aan verre vergadertafels, hoe onmisbaar die ook zijn. Daar gaan we gelukkig ook zelf over.’’ 

Daar gaan we ook zelf over, zei de Koning. De Koning prees de actieve burgers die het ondanks alle verschillen samen willen bolwerken. Die burgers, die inwoners kent Ridderkerk ook. En het zijn er gelukkig heel veel. In de gemeenteraad, maar ook in organisaties en verenigingen. ik sprak er al over. En denk ook eens aan al die mantelzorgers die dag in, dag uit zorgen voor hun naaste. Onbetaalbaar is dat. Alle respect en waardering: dat is wat ze allemaal verdienen. Al die mensen, die vele vrijwilligers maken Ridderkerk tot zo’n fijne gemeente. 

“Waar beginnen mensenrechten? Op plekken dicht bij huis, zó dichtbij en zó klein dat ze op geen enkele kaart zichtbaar zijn”, zo citeerde de Koning in zijn toespraak Eleanor Roosevelt. Zij was de drijvende kracht achter de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die zeventig jaar geleden werd opgesteld. 

Nee, al die inzet voor elkaar, voor onze directe omgeving en voor Ridderkerk is niet klein en onbeduidend. Ze is van onschatbare waarde, het maakt onze omgeving en ook onszelf rijker, en we zijn hierdoor minder machteloos dan we soms denken te zijn. 

Als u straks weggaat, krijgt u hiervan een symbool mee. Een kaarsje in de vorm van een kopje koffie, lokaal ingekocht bij onze Wereldwinkel, die zulk belangrijk werk verricht.

Het kopje koffie is de metafoor voor het contact met elkaar, bij elkaar op de koffie komen, naar elkaar luisteren, met elkaar in gesprek zijn. Het kaarsje staat voor de warmte die het geeft als we naar elkaar omzien, echte aandacht hebben voor elkaar, in onze familiekring, in onze eigen buurt en straat. 

Met dit hart onder de riem, dat ieder van u van onschatbare waarde is, en met heel veel vertrouwen voor het komende jaar, wens ik u en de uwen namens het gemeentebestuur een gelukkig, gezond en liefdevol Nieuwjaar. 

Dank u wel.
Burgemeester Anny Attema

Foto’s: Roelie ’t Jong en Erik Jonkman