Onderzoek geothermie in Ridderkerk

De energiebedrijven Engie, Hydreco en Shell hebben bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een aanvraag gedaan voor een opsporingsvergunning geothermie in de regio Rotterdam. Ridderkerk maakt deel uit van dit gebied.

De bevoegdheid voor het toekennen van de vergunning ligt bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De gemeente Ridderkerk heeft adviesrecht. 

Engie, Hydreco en Shell willen gaan onderzoeken of aardwarmte (oftewel geothermie) in de Rotterdamse regio kan worden gewonnen. Met een opsporingsvergunning heeft de aanvrager het exclusieve recht om binnen het gebied de aanwezigheid van aardwarmte te onderzoeken. Het onderzoek brengt in kaart hoeveel warmte er in potentie gewonnen kan worden en of er risico’s aan gebonden zijn. De gebieden waarvoor een vergunning is aangevraagd overlappen elkaar. Het Ministerie van EZK heeft daarom aan de drie partijen gevraagd gezamenlijk tot een nieuw voorstel te komen, alvorens het traject voor het afgeven van de opsporingsvergunning op te starten.

De gemeente Ridderkerk is in gesprek met de partijen en wil daarbij de lokale aandachtspunten en belangen nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Wethouder Marten Japenga: ,,Het gaat hier nog om onderzoek. In ons advies zullen we, naast het belang van duurzame energie, ook nadrukkelijk aandacht besteden aan veiligheid bij de opsporing en winning, de locatiekeuze voor het systeem, mogelijke voordelen die ten gunste kunnen komen aan onze gemeente en hoe we omgaan met de omgeving.’’

Geothermie is lokale duurzame warmte uit de (onder)grond voor de verwarming van huizen, kantoren, kassen en industrie. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt en nadat de warmte eruit is gehaald weer teruggepompt. Er wordt geen materiaal weggehaald uit de ondergrond. Geothermie is een alternatief voor fossiele energiebronnen, zoals ook windenergie en zonnewarmte dat zijn.

Achtergrondinfo
Nederland heeft zich gecommitteerd aan een drastische beperking van de CO2-uitstoot tot bijna 0 in 2050. De belangrijkste consequentie hiervan is het gefaseerd stoppen met het gebruik van aardgas. Dit betekent dat de warmtevoorziening op een andere manier moet worden vormgegeven. De ontwikkeling van alternatieve, duurzame energiebronnen is hiervoor essentieel. Aardwarmte, of geothermie, kan daarbij een voorname rol spelen. De gewonnen warmte uit geothermie kan geleverd worden aan toekomstige warmtenetten.