Onderzoek naar verplanting van bomen in Oosterpark

Vanaf 29 november 2021 voert Idverde Bomendienst in opdracht van gemeente Ridderkerk een ‘verplantbaarheidsonderzoek’ uit in het Oosterpark.

Dit duurt maximaal vijf werkda­gen. De uitkomst van dit onder­zoek wordt gebruikt om te kijken of een aantal bomen verplant kan worden. Deze bomen gaan ruimte maken voor de aanleg van het ge­luidsscherm langs het Oosterpark en de uitbreiding van Ridderkerk Rowdies. De gemeente wil deze bomen graag behouden op een nieuwe groeiplaats.

Begin 2021 is er al een uitge­breide inventarisatie gedaan om te zien welke bomen geschikt zijn voor verder onderzoek. Er is ge­keken naar onder meer de soort, leeftijd, bestaande gebreken en/of aantastingen en de algehele conditie van de bomen. Op ba­sis hiervan heeft de gemeente een selectie gemaakt van 113 bomen. Die worden nu verder onderzocht.

Tijdens het ondergrondse on­derzoek dat 29 november be­gint, wordt zorgvuldig in beeld gebracht of de wortels van de bomen geschikt zijn voor ver­planting. Ook worden de kabels en leidingen onder de grond in beeld gebracht om te bepalen of die knelpunten vormen tijdens de verplanting.

Idverde Bomendienst maakt gebruik van een minigraver. Het kan zijn dat er beperkt wordt ge­snoeid in het bosplantsoen om de bomen te kunnen bereiken. De werkzaamheden worden uitge­voerd tussen 7.30 en 17.30 uur.