Partij 18PLUS, SGP, CDA en VVD eens over aanpak opgaven voor komende vier jaar

Partij 18PLUS, SGP, CDA en VVD hebben overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van het te voeren beleid in de komende vier jaar. Vrijdag 29 april 2022 presenteerden de vier partijen het coalitieakkoord ‘Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk’.

Volgens de partijen liggen er grote opgaven te wachten om opgepakt en uitgevoerd te worden.

Eén ervan is de grote behoefte aan (betaalbare) woningen voor woningzoekenden uit Ridderkerk. Zo  wordt er de komende jaren een flink aantal woningen bijgebouwd. Om inwoners meer kans te bieden op een huis in de eigen gemeente wordt gewerkt aan een lokaal woonruimte­bemiddelingssysteem. De voormalige Huishoudschool aan de Koninginneweg krijgt primair een woonbestemming.

Veiligheid is een ander belangrijk thema. Gewerkt wordt aan meer zichtbaarheid van de wijkagenten en boa’s en meer ondersteuning voor buurtpreventie. Het aantal boa’s wordt uitgebreid naar minimaal één boa per wijk.

De herinrichting van de centrumring wordt samen met ondernemers en omwonenden onder de loep genomen waarbij een vrijliggend fietspad het uitgangspunt is. De nieuwe coalitie werkt niet mee aan een doorgaande weg door de boomgaard tussen Barendrecht en Rijsoord.

Ingezet blijft worden op Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) per bus. Het OV voor AOW-gerechtigden blijft gratis.

Een versnelling van de energietransitie en het creëren van meer groen zijn nodig als antwoord op de klimaatverandering en schaarste van grondstoffen. Duurzaamheidsinspanningen worden gefaciliteerd met bijvoorbeeld een duurzaamheidsfonds.

In het afvalinzamelingsbeleid staat het principe ‘de vervuiler betaalt’ niet ter discussie. Het betalen per lediging of klepbeweging maakt plaats voor een vast jaarlijks bedrag per één-, twee- of meerpersoonshuishouden. De haalbaarheid van het gratis ophalen van grofvuil wordt onderzocht.

Voor inwoners die zorg, ondersteuning en begeleiding naar werk nodig hebben moeten de lokale voorzieningen goed bereikbaar zijn. De jeugd verdient goede ontwikkelingsmogelijkheden. Gewerkt wordt aan een inclusieve samenleving in Ridderkerk waarin iedereen naar vermogen mee doet en geholpen wordt waar dat nodig is.

De gezondheid van kinderen wordt bevorderd door het stimuleren van sport en bewegen. Het oprichten van een lokale vorm van sociale werkvoorziening wordt onderzocht.

Het recreatiegebied bij de rivier de Noord wordt uitgebreid met sporttoestellen en een pumptrackbaan. De geplande ontwikkeling in het Oosterpark wordt heroverwogen, met aandacht voor het behoud van het park en het Essenlaantje. Voor de gronden tussen Kruisweg en Reijerpark wordt gedacht aan een recreatieve invulling met sport en groen.

Inbreng

Voor het coalitieakkoord is niet alleen door Partij 18PLUS, SGP, CDA en VVD inbreng geleverd. Ook inwoners, ondernemers, maatschappelijke instanties en de politieke partijen hebben inbreng geleverd.

De vier partijen kijken daarbij uit naar een constructieve samenwerking met de gehele gemeenteraad.

Lees hier het complete coalitieakkoord.

Foto’s: gemeente Ridderkerk