Politiek Ridderkerk in verweer tegen gewenste ontwikkeling van de Geerpolder

Zes politieke partijen uit Ridderkerk, VVD, Burger op 1, Leefbaar Ridderkerk, GroenLinks Ridderkerk, Echt voor Ridderkerk, Partij van de Arbeid Ridderkerk hebben op woensdag 9 maart 2022 een brief gestuurd naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met als Onderwerp Woningbouwlocatie in de Geerpolder in Ridderkerk. Het betreft gebied tussen Geerlaan en Lagendijk in Rijsoord net over de rijkswegen A15/16.

Voor wat betreft de ontwikkeling van een woningbouwlocatie in de Geerpolder merken zij het volgende op. “Noch in de door de raad van Ridderkerk vastgestelde Omgevingsvisie noch in de door de raad vastgestelde Woonvisie 2021-2026 is sprake van een dergelijke woningbouwlocatie. In de Omgevingsvisie wordt slechts aangegeven dat in het zuidelijk deel van de polder het beleid met betrekking tot Ruimte voor Ruimtewoningen zal worden voortgezet.”

De partijen verzoeken de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dan ook de zienswijze van het college om de Geerpolder op te nemen op de 3ha kaart in de Verordening Ruimte niet te honoreren zolang de gemeenteraad van Ridderkerk zich niet heeft uitgesproken over de meest gewenste ontwikkeling van de Geerpolder.