Lokaal

Presentatie programmabegroting en meerjarenraming Ridderkerk

Dinsdag 15 september 2020 werd door de wethouders Oosterwijk en Van Os de programmabegroting en meerjarenraming van de gemeente Ridderkerk gepresenteerd.

Bij de inleiding gaf wethouder Oosterwijk aan dat deze begroting het sluitstuk is van een lange en intensieve periode. In tegenstelling tot andere gemeenten, is Ridderkerk al vorig jaar oktober/november begonnen om een antwoord te vinden op de vraag hoe de financiën in een goede balans gehouden kon worden en toch de ambities van de gemeente daar een goede plek in te geven.

Dat heeft geresulteerd in een meerjarig sluitende begroting. In 2021 is er een klein minnetje, maar verder is hij structureel sluitend. Ook financiële spoken hebben een goede plek gekregen in dit begrotingsboek, aldus wethouder Oosterwijk.

“De investeringen die we doen zijn al aangekondigd. Zij zijn ondergebracht in de exploitatie en een deel wordt uit de algemene reserves gehaald. Al met al is het een fors bedrag. Onder de streep hebben we nog steeds 30 miljoen in reserve.”

Ridderkerk zit in de elitegroep van gemeentelijk Nederland. Daarom is het belangrijk om invulling te geven aan de dingen die nog moeten gebeuren.  Voor Ridderkerkers van nu, maar ook die van straks, worden belangrijke besluiten genomen. De zorg is nu goed, dat moet zo blijven. Meer toekomstgericht zijn de plannen voor scholen, sport en jeugd. In het bestemmingsplan is te zien dat de ene ontwikkeling met de andere gecombineerd gaat worden. Denk hierbij aan de bouw van het Gemini College en de bouwplannen voor De Gooth en De Loods.

De begroting is in lijn met het coalitieakkoord. Bij openbare ruimte wordt geïnvesteerd in onder andere de vergroening van Ridderkerk, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Ook wordt er een impuls gegeven aan het centrumgebied, zoals de verplaatsing van de markt. Als één van de weinige gemeentes stelt Ridderkerk ook meer geld beschikbaar voor energietransities.

Ondanks dat de begroting sluitend is, geeft wethouder Oosterwijk aan dat ook Ridderkerk last heeft van de opgave vanuit het rijk. Vooral in het sociaal domein wordt veel geld uitgegeven, wat lang niet allemaal gecompenseerd wordt door het rijk. Daarom heeft Ridderkerk zich verbonden aan een resolutie die het sociaal domein bij het Rijk opnieuw onder de aandacht brengt.

Ridderkerk heeft er bewust voor gekozen om in deze ingewikkelde situatie rondom het Corona-virus extra te investeren. Dat moet de manier van antwoorden zijn voor de economische neergang. Ridderkerk moet niet op de handen gaat zitten en afwachten.

Ondanks dat de begroting sluitend is, komen er nog 2 andere stukken naar de raad als aanvulling. De eene is de 2e tussenrapportage. Daar zullen grote minnen en flinke plussen inzitten, wat het saldo nog wel wat naar beneden brengt. Ook komt er een Coronadocument. In principe zullen de Corona-cijfers eenmalig zijn. Aan de hand van die cijfers proberen we te zien wat het meerjarig effect van de maatregelen is. Hiervoor zijn we ook afhankelijk van wat er landelijk gebeurt.

Lasten

De gemeentelijke lasten gaan omhoog. Toch is er niet voor gekozen om  de financiële gaten te dichten door de OZB te laten stijgen. Die gaan niet meer dan trendmatig (inflatiecorrectie) omhoog.

De afvalstoffenheffing gaat wel omhoog. De kosten voor inzamelen en verwerken stijgen, terwijl de goederen als glas, papier en kleding, die geld opleveren, minder opleveren. Daarbij is ook de organisatie meer op orde gebracht. Deze verhoging wordt in 4 jaar doorgevoerd door geld uit de reserves te halen. In 4 jaar tijd zullen de kosten met ongeveer € 100,- stijgen.

Henk van Os haalt aan dat het de bedoeling is om de investeringen te realiseren in de periode die ervoor begroot is. Sommige bedrijven krijgen klappen door Corona maar hij kent ook bedrijven waar juist de winst de pan uit rijst. Daarom moeten we investeren in de economie. Een eerste impuls wordt gegeven aan het Centrum. Daarna is het Dillenburgplein aan de beurt. Maar er gebeurt ook veel op het gebied van sport. Door de tijdssloten en het hoge hek is er een groter gevoel van veiligheid in de Fakkel. Er zijn weinig incidenten geweest. Het sportpark van RVVH is bijna af en er is ook aandacht voor de Rowdies.

Wethouder Henk Van Os

 De rente op de lening-portefeuille van de gemeente is best fors. De gemeente heeft gekeken of er een mogelijkheid is om de leningen over te sluiten. De vraag is gesteld aan de BNG (Bank Nederlandse Gemeente) Dit levert een positief bedrag op van 1 miljoen euro dit jaar, voor leningen die aflopen in de jaren erna. Maar oversluiten kost ook boeterente wat, gezien de reserves, geen probleem zou moeten zijn. De boeterente is hoger. Een alternatief zou zijn de methodiek reserve overrente. Dat zorgt ervoor dat de gemeente geen boete hoeft te betalen en het geld blijft beschikbaar binnen de gemeente. Dit plan is geagendeerd bij de commissie BVV en voorgelegd aan de provincie. Nu is het wachten op het definitieve besluit en antwoord. De vraag is of de gemeente zelf voor bank mag spelen. Als dit niet lukt, kan er alsnog overgestapt worden op financieel oversluiten. Dan gaat er een motie naar de raad.

In de komende jaren worden de precariorechten afgeschaft. Hier komt reclamebelasting voor in de plaats. Het belangrijkste verschil is dat precariorechten vooral betaald worden voor terrassen, reclame-uitingen op de straat, kort parkeren van caravans, en dergelijke. Reclamebelasting wordt geheven over alle reclame-uitingen in de openbare ruimte. Alles wat zichtbaar is vanaf de openbare weg en vast zit op lantaarnpalen, gebouwen, enz. De opbrengsten zullen hoger uitpakken, maar de lasten voor de bedrijven zijn lager. De verordening moet nog gemaakt worden waardoor er nu nog niets bekend is over de bedragen die gerekend gaan worden. De opbrengst is dan ook een te verwachten bedrag.
In 2020 heeft de gemeente Ridderkerk, in verband met Corona, ook geen precariorechten gerekend aan bedrijven.

Sportpark Bolnes en sporthal de Beverbol staan ook in de begroting. Voor het sportpark wordt een gebiedsvisie gemaakt. De sporthal staat dit jaar nog in de boeken maar staat op de nominatie om gesloopt te worden. Er wordt hier gekeken naar inpassing van woningbouw. Het geluidsscherm bij het Oosterpark en de Rowdies komen als losse stukken naar de raad.

De inkomsten van leges zullen de komende jaren afnemen omdat de documenten langer geldig zijn. Door de crisis zijn er minder documenten verlengd. Door een versoepeling van het Rijk was dit ook mogelijk gemaakt. Daarom wordt er voor volgend jaar nog wel een stijging in de leges verwacht omdat die documenten dan alsnog verlengd zullen worden.

Kortom er staat veel op stapel voor de komende jaren, maar met een sluitende meerjarenbegroting, aldus de wethouders Van Os en Oosterwijk.

Door Wendy Harreman