Lokaal

Raad van State: Bestemmingsplan Oosterpark moet veranderd worden

Op 22 maart 2023 heeft de Raad van State (RvSt) een uitspraak gedaan over de beroepsschriften van de kernleden van 3VO.Biotoop. De RvSt heeft geoordeeld dat het in 2021 door de Gemeenteraad Ridderkerk vastgestelde Bestemmingsplan Oosterpark op een aantal punten niet voldoet.

Daarnaast heeft de RvSt er kennis van genomen dat de gemeenteraad in januari 2023 op voorstel van het college heeft besloten te onderzoeken of er een oplossing voor de Rowdies mogelijk is, waarbij het Essenlaantje behouden blijft. Het idee daarbij is dat het huidige combinatieveld omgevormd wordt tot honkbalveld en dat ten zuiden daarvan een nieuw softbalveld wordt aangelegd. Het ruimtebeslag van deze oplossing is aanmerkelijk kleiner en deze oplossing zou voor 3VO.Biotoop, onder voorwaarden, wel acceptabel zijn.  Lopende dit onderzoek, heeft de RvSt de aspecten van het beroep die betrekking hebben op de grootschalige uitbreiding van de sportvelden van de Rowdies, zoals beschreven in het bestemmingsplan, buiten beschouwing gelaten.

De RvSt gaat er daarbij vanuit dat het onderzoek zal leiden tot een oplossing waarbij het Essenlaantje behouden blijft, inclusief het daarop bestaande fietspad.

Dit vereist wel een aanpassing van het op 14 oktober 2021 vastgestelde bestemmingsplan. Het uitbreidingsdeel van de bestemming “Sport”- dat deels over het Essenlaantje loopt –  zal dan moeten worden beperkt.

Omdat het nieuwe bestemmingsplan Oosterpark niet voldoet, is het besluit van de gemeenteraad van 14 oktober 2021 ‘vernietigd’. De belangrijkste redenen zijn dat de berekening van het aantal parkeerplaatsen niet voldoet, dat  een uitgewerkt plan om in het Oosterpark nieuwe bomen te planten ter compensatie van gerooide bomen ontbreekt en dat de gemeente niet heeft aangetoond dat er voor de aanpassingen geen belemmeringen zijn vanuit de wet Natuurbehoud in verband met nestlocaties en broedplekken in het park. Deze ontbrekende facetten moeten worden aangevuld en kunnen worden meegenomen in het te wijzigen bestemmingsplan. 

Hoe gaat het nu verder?

De gemeente Ridderkerk heeft op 26 januari 2023 toegezegd 3VO.Biotoop te zullen betrekken bij het opstellen van het nieuwe  plan. De inzet van 3VO.Biotoop is dat het huidige Essenlaantje en het huidige fietspad volledig kunnen worden behouden, zonder dat dit ten koste gaat van wat noodzakelijk is voor de nieuwe sportvelden voor de Rowdies, en ook dat het ruimtebeslag van de uitbreiding aanmerkelijk kleiner is dan bij het oorspronkelijke plan.

Na goedkeuring door alle partijen, wordt dit nieuwe plan  de basis voor het nieuwe of te wijzigen bestemmingsplan.

De volledige uitspraak van de Raad van State kunt u lezen op de website.

Voorstel van 3VO.Biotoop voor accommodatie Rowdies versie 2023

Het honkbalveld blijft op de huidige locatie (dat is akkoord voor de Rowdies), het softbalveld komt aan de zuidkant daarvan en het Essenlaantje blijft behouden (dat is overeenkomstig de beschrijving in het collegevoorstel). Op deze tekening blijft het clubhuis van de Rowdies op de huidige locatie.

Als de Rowdies het clubhuis wil verplaatsen, dan is het een optie om dat clubhuis te verhuizen naar de twee meest oostelijk gelegen tennisbanen van TC Oudelande.

TC Oudelande gebruikt deze velden weinig en wil eigenlijk enkele Padelbanen. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.

Het fietspad over het Essenlaantje blijft behouden.  De loop van de wandelpaden en de waterpartijen is indicatief. Dit zou nog veranderd kunnen worden.

Foto’s: Wessel Dekker