Lokaal

Regulier onderhoud en bestrijding essentaksterfte in Oosterpark

Vanaf 13 augustus voert Staatsbosbeheer namens het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde werkzaamheden uit in het Oosterpark. De werkzaamheden duren ongeveer tot eind september. Het gaat om regulier onderhoud, maar er zijn ook maatregelen nodig vanwege de essentaksterfte.

Het onderhoud vindt plaats in de vorm van dunningen en snoeien. Dunning houdt in dat in dichtbegroeide delen bomen worden weggehaald om andere bomen meer ruimte te geven om verder te groeien. Zo blijft een gemengd bos behouden en ontstaat er bos met dikke bomen.

Na de werkzaamheden worden er nieuwe bomen aangeplant waarbij gekozen is voor een menging van duurzaam loofhout. Te denken valt aan soorten zoals Eik, Linde en Esdoorn. De herplant zal plaats vinden in het komende plantseizoen, tussen november en april.

De werkzaamheden vinden verspreid over het gehele park plaats. Aan de zuidkant worden de abelen (die het einde van hun levenscyclus naderen) door jonge exemplaren vervangen. Om te voorkomen dat al deze bomen tegelijkertijd beginnen af te takelen wordt hier nu een gedeelte van gekapt en herplant. Langs de rijksweg A15 wordt onder de populieren een struiklaag aangeplant.

De boomsoorten in het Oosterpark na de herplant (Druk voor vergrootte versie)


Het hout wordt tijdelijk opgeslagen op de parkeerplaats aan de westzijde van het park en de parkeerplaats tussen Bloemenjungle en de sportvelden. Deze parkeerplaatsen zullen gedurende de werkzaamheden afgesloten zijn en totdat het hout is afgevoerd.

Essentaksterfte
De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die alle essen in Nederland aantast. De ziekte is niet te genezen en verspreidt zich steeds sneller. Aangetaste bomen zijn onveilig en kunnen (grote) takken laten vallen en ineens omvallen. De essen langs het fietspad bij het honkbalveld blijven voorlopig staan, maar ook daar wordt aan de vitaliteit getwijfeld. Om hier de veiligheid te garanderen worden deze bomen in de gaten gehouden door middel van inspecties.

Staatsbosbeheer werkt voor plant en dier volgens de richtlijnen van Gedragscode Bosbeheer. Zo is er elke keer een zorgvuldige afweging welke bomen weg moeten. Ook wordt voor aanvang van de werkzaamheden bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied.