Lokaal

Ridderkerk gaat fors investeren

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, gaat de gemeente Ridderkerk de komende jaren fors investeren, voor bijna 59 miljoen euro. Dat blijkt uit de deze week gepresenteerde Kadernota.  ,,Dit is belangrijk voor de toekomst van Ridderkerk en haar inwoners – jong en ouder – en ondernemers”, aldus het college.

In de Kadernota heeft het college veel ambities uit het collegeprogramma een concrete financiële vertaling gegeven. Er wordt fors geïnvesteerd in scholen en sporthuisvesting. De buitenruimte krijgt een stevige groene impuls. Ook worden de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Ridderkerk flink ondersteund. De centrumontwikkeling gaat verder. Geluidsklachten worden serieus aangepakt. Voor de energietransitie wordt een aanzienlijke ‘spaarpot’ gecreëerd. Tegelijk blijft Ridderkerk een gemeente met oog én voorzieningen voor de kwetsbare inwoners.

,,We investeren, naast wat er in de laatste begroting stond, bijna 59 miljoen in een veelkleurig palet van belangrijke opgaven van de toekomst. Inwoners hebben daar belang bij, en ondernemers vragen ons nu door te pakken, juist in deze tijd”, aldus het college. ,,Kinderen hebben het recht op gezonde scholen en goede sportvoorzieningen. Inwoners verdienen steun met een krachtig welzijnsbeleid en goede zorg die ook in de toekomst houdbaar is.”

Andere belangrijke thema’s zijn de aanpak van verkeersonveiligheid, de centrumontwikkeling, meer groen en de energietransitie. ,,Om degenen die zorg het meest nodig hebben te kunnen blijven helpen (op het gebied van jeugdzorg, Wmo, welzijn, participatie en onderwijs) staan we voor belangrijke (beleids)keuzes.”

Financiële toekomst

Om de investeringen te kunnen doen, heeft het college alle inkomsten en uitgaven tegen het licht gehouden. In de Kadernota is geschetst welke budgetten omhoog moeten en welke juist afgebouwd kunnen worden om het evenwicht tussen uitgaven en inkomsten te verbeteren. Dat evenwicht is ook nodig om later dit jaar een sluitende begroting te kunnen presenteren. Met de financiële gevolgen van de coronacrisis is nog geen rekening gehouden. Daarvoor ontbreekt het nog aan voldoende cijfers, en de crisis is bovendien nog niet voorbij. 

De reservepositie van Ridderkerk is uitstekend. Maar die spaarpot kan niet zomaar ingezet worden voor uitgaven met een meerjarig, structureel karakter. Bovendien zijn er financiële tegenvallers die om een oplossing vragen, terwijl de inkomsten vanuit het rijk vaak onvoorspelbaar zijn. Er zijn forse tekorten bij Jeugdzorg en Wmo. Ook bij de kosten voor huishoudelijke hulp of het doelgroepenvervoer is de financiële impact groot. Daarnaast zijn er tegenvallers bij aanbestedingen in de buitenruimte. Daarom moet verstandig worden omgegaan met de reserves, die robuust moeten blijven.

Wat is een Kadernota?

De kadernota schetst de kaders voor de begroting die later in het jaar gepresenteerd wordt. Voor de gemeenteraad biedt het document de mogelijkheid om van te voren inspraak te hebben in waar het geld naar toe moet. Het college stelt de kadernota op, maar raadsleden kunnen door middel van vragen en nieuwe voorstellen (moties) het college hun ideeën meegeven. De kadernota geeft ook een beeld van de huidige financiële situatie van de gemeente.