Ridderkerkse raad gehalveerd!

Tijdens de eerste raadsvergadering sinds maart van dit jaar van de gemeente Ridderkerk waren geen 29 raadsleden aanwezig, maar slechts 15. Op donderdag 11 juni 2020 vergaderde de raad met een zeer volle agenda. De samenstelling is door de fractievoorzitters goedgekeurd en heeft een nipte meerderheid.

Zo zijn aanwezig: Partij 18Plus: Lucien Westbroek, John Stip en Pascal Slaa, SGP: Kees van der Duijn Schouten en Daan Kardol, EVR: Ad Los, ChristenUnie: Robert Kooijman, CDA: Ton Overheid en Victor Meinders, VVD: Edward Piena, GroenLinks: Björn Ross, Burger op 1: Petra van Nes-de Man, PvdA: Jeroen Rijsdijk, Leefbaar Ridderkerk: Karin Kayadoe en D66: Farahnaz Fräzer. Alle andere raadsleden en geïnteresseerden moesten het doen met het bekijken van de raadsvergadering via de website van de gemeente. Dat kan via raadinbeeld.

Ook de wethouders en burgemeester zaten op ruim 1,5 meter afstand van elkaar. Bij aanvang van de vergadering gaf de burgemeester al aan dat de agenda zo lang is, dat zij niet verwacht dat alles vanavond behandeld kan worden en dan wordt er maandag verder vergaderd. De agenda bestond vooraf al uit 16 onderwerpen, maar er was nog 3 moties aan toegevoegd.

Agenda:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen 23 januari, en 13 februari 2020
4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie.
5. Afvalstoffenverordening 2020 Ridderkerk
6. Startnotitie Woonvisie Ridderkerk 2021
7. Wijziging bebouwde komgrens Ridderkerk bij Pruimendijk
8. Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020
9. Zienswijze concepten jaarstukken 2019 en begroting 2021 – 2024 GR BAR-organisatie
10. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 DCMR
11. Jaarverslag 2019 en zienswijze op de begroting 2021 gemeenschappelijke regeling GGD-RR
12. Zienswijze concept programmabegroting 2021 NRIJ
13. Zienswijze ontwerp begroting 2021 en 1e begrotingswijziging begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard
14. Zienswijze gewijzigde begroting 2020 en conceptbegroting 2021 GR Jeugdhulp Rijnmond
15. Jaarverslag 2019, 1e begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
16. Initiatiefvoorstel van dhr. L. Westbroek inzake wijziging Reglement van orde van de raad
17. Motie van Partij 18Plus: Hoogwaardig openbaar vervoer, met name de buslijnen tussen Rotterdam, Ridderkerk en Drechtsteden.
18. Motie van Bop1, PvdA en LR over de pilot blauwe parkeerzone in het centrum
19. Motie van de VVD en GL over de Zondagsopening

Foto’s: Wendy Harreman