Royement heren Los en Franzen van Echt voor Ridderkerk

Op 8 april 2019 is het voor het huidige bestuur van EVR duidelijk geworden dat er een lang slepend conflict is over de jaarlijkse contributie van de EVR leden Los en Franzen. Na onderzoek van de huidige penningmeester is duidelijk geworden, dat het gezamenlijk openstaand bedrag 15% van de partijkas bedraagt. De heren Los en Franzen hebben na velen malen te zijn herinnerd, hun achterstallige betalingen sinds respectievelijk 2018 en 2019 niet voldaan.

De voormalig penningmeester-secretaris en medeoprichter van EVR heeft hierdoor zelfs zijn lidmaatschap van de vereniging opgezegd, zoals hij in zijn brief van 8 april aan het bestuur van EVR heeft medegedeeld. In het kader van bestuurdersaansprakelijkheid is het bestuur genoodzaakt geweest om hierop in te grijpen en heeft op 20 mei 2019 besloten conform de statuten van de vereniging te handelen en tot ontzetting van het lidmaatschap over te gaan. Dit volgens en in overeenstemming met de gebruikelijke procedure zoals deze reeds eerder bij een voormalig EvR raadslid is gehanteerd.

De bestuursvoorzitter Wim van der Linden wilde niet ingrijpen en heeft zich gedistantieerd van medewerking hieraan. Mogelijk omdat Wim van der Linden naast partijvoorzitter ook lid van de kascommissie, raadslid en al 65 jaar bevriend is met de heer Los. Van der Linden informeerde de secretaris, dat als de overige bestuursleden dit wel doorzetten, dat ze dit zonder hem moesten doen en hij daarop aansluitend zijn functie als voorzitter van EvR zou neerleggen.

Van der Linden deelde eerder al de overige bestuursleden mee, dat beide heren bij een volgende verkiezing niet meer op de kieslijst komen te staan als ze niet zouden betalen. De secretaris mocht dit niet notuleren van hem.

Uiteindelijk heeft twee derde van het bestuur (de secretaris en penningmeester) besloten om de procedure door te zetten vanwege het belang van behoorlijk bestuur.

In de raadsvergadering van 23 mei jongstleden wordt door de heren Los en van der Linden echter een heel ander beeld geschetst, dat wij als meerderheid van het bestuur van EvR zeer betreuren. Er is een onterechte koppeling gelegd met het aftreden van de voormalig EVR wethouder.

Op de vraag in de raadsvergadering aan de heer Los over de reden van het royement heeft hij een feitelijk onjuist antwoord gegeven. Wij verklaren hierbij dat het een besluit was van een meerderheid van het bestuur en dat het aftreden van mevrouw Van Vliet hier niets mee te maken heeft. Diezelfde meerderheid kon ook niet achter de kandidaatstelling van de heer Franzen staan, omdat dit onder andere niet conform de partijstatuten is verlopen.

Overigens geldt dat gedurende de royementsprocedure beide heren zijn geschorst en dus EvR niet in de raad en daarbuiten mogen vertegenwoordigen.


Tissa van de Wege – van der Does de Bye
Secretaris

Quinten Schop
Penningmeester