Lokaal

Stand van zaken Centrumring Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk onderzoekt diverse mogelijkheden om voldoende ruimte te bieden aan al het verkeer op de centrumring. In oktober van het afgelopen jaar zijn zowel het Kwaliteitskader Centrumring als twee varianten voor het verkeer op de centrumring gepresenteerd.

Om de belangen van inwoners, ondernemers en bezoekers van het centrum te waarborgen is hen gevraagd mee te denken over de plannen. De ontvangen input is waar mogelijk verwerkt in de voorstellen.

Het Kwaliteitskader Centrumring dient als een overkoepelend plan en schetst hoe de leefomgeving zowel aangenaam als duurzaam kan worden gemaakt en behouden.
Het voorstel voor de Ontwerpkeuze Centrumring behandelt de beslissing over de toekomst van het verkeer op de centrumring, waarbij overwogen wordt of het deels eenrichtingsverkeer wordt of dat het tweerichtingsverkeer behouden blijft. Deze keuze wordt onderbouwd aan de hand van de voor- en nadelen van beide mogelijkheden.

Vervolg

In maart zal het Kwaliteitskader Centrumring ter advies worden voorgelegd aan de commissie Samen Wonen. Daarna zal het college het voorstel voor de Ontwerpkeuze Centrumring in april doorsturen naar de gemeenteraad. Op woensdag 15 mei 2024 wordt het voorstel behandeld in de commissie, gevolgd door bespreking in de gemeenteraad op donderdag 23 mei.