Lokaal

Stichting Natuurbeheer Waalbos heeft een beheervisie op het Waalbos

Op woensdag 20 maart 2024 heeft Stichting Natuurbeheer Waalbos de door hen opgestelde beheervisie op het Waalbos aangeboden aan wethouder Peter Meij. De beheervisie beschrijft het ontstaan van het landschap van het Waalbos, de aanleg van het Waalbos en de natuurwaarden die nu aanwezig zijn in het Waalbos. De beheervisie is opgesteld om de aanwezige natuurwaarden zoveel mogelijk te beschermen en te behouden en indien mogelijk uit te breiden. Daarnaast geeft de beheervisie aan met welke extra voorzieningen nog extra natuurwaarden kunnen worden behaald. Met deze visie in de hand zal de stichting richting Staatsbosbeheer, gemeente en waterschap het gesprek aangaan over gewenste maar ook over ongewenste ontwikkelingen. 

Een paar tipjes van de sluier. In de beheervisie wordt gepleit voor het behoud van de open delen van het Waalbos ten behoeve van de weidevogels maar voor de houtsnippen die er in de winterperiode ’s nachts foerageren. De wens is om meer graslanden van het Waalbos te vernatten zodat de jonge weidevogels en andere steltlopers voldoende voedsel hebben in drogere tijden, zoals bijvoorbeeld de ijsbaan in het voorjaar nat houden. Het voor honden afgesloten deel van het Waalbos tussen de Waalweg en de Waal is uitermate waardevol en in de rietkraag is vorig jaar de roerdomp waargenomen maar ook het uiterst zeldzame woudaapje. Bij het waterschap is verzocht om verstoring door boten in die Waaloever te voorkomen door het aanbrengen van  drijfbalken. Deze wens is inmiddels door het waterschap gehonoreerd. Met dank aan het Oranjefonds zijn er op 16 maart ook al enkele vleermuiskasten opgehangen. Ook zijn er wensen om een aantal poelen te hebben in het Waalbos. Dit is goed voor de voortplanting van amfibieën maar ook voor de roerdomp. De beheervisie is te vinden op de website van de stichting: www.onswaalbos.nl