Toelichting college corenamaatregelen in Ridderkerk

De raadscommissie Samen Leven hield op donderdag 14 mei 2020 een digitale vergadering over de stand van zaken rond de maatregelen tegen het coronavirus in Ridderkerk. De vergadering was via internet te volgen.

Vooraf waren 5 vragen per politieke partij ingeleverd die door burgemeester Anny Attema via Teams werden beantwoord.

In de afgelopen periode had de gemeente de informatie m.b.t. coronamaatregelen gecommuniceerd via de eigen kanalen zoals website, twitter, facebook en de Blauwkai in het lokale weekblad de Combinatie. Ook kon worden teruggezien op een prettige samenwerking met RTV-Ridderkerk.

Gekozen is voor de inwoners van Ridderkerk, dat de burgemeester het aanspreekpunt is in deze crisis zodat de communicatie helder en eenduidig is.

Maatregelen

Er is budget vrijgemaakt voor de aanstelling van een extra BOA voor het controleren van de 1,5 meter samenleving. Huren zijn kwijtgescholden voor sportverenigingen, Burgerzaken en Sportcafé de Fakkel. Ook zijn er 200 chromebooks aangekocht voor leerlingen in het onderwijs. Belastingverlichting is gerealiseerd door het niet in rekening brengen van precariobelasting tot einde van dit jaar en de mogelijkheid tot uitstel van belastingen voor ondernemers.

Ook is een extra reinigingsmedewerker aangesteld voor het ledigen van de gele afvalbakken binnen de gemeente en beheersing zwerfafval.


Beantwoording vragen

De commissie nam 2 uur de tijd voor de beantwoording van alle vragen door burgemeester Attema. Steeds kwam naar voren dat de 1,5 meter samenleving gerespecteerd moet worden en het verbod op samenscholingen. Er wordt veel inspanning gedaan om ondernemers en inwoners door deze crisis te loodsen

Leefbaar Ridderkerk stelde de vraag of GGD onderzoek gaat doen naar het aantal besmettingen in Ridderkerk. De feiten zijn dat de cijfers van Ridderkerk onder het landelijke gemiddelde liggen en dat is de reden dat de GGD geen noodzaak ziet voor extra onderzoek naar aantal besmettingen en doden. Wanneer de cijfers in de komende tijd boven het landelijk gemiddelde komen dan wordt wet extra onderzoek gedaan. Aan Partij 18plus werd geantwoord dat de gemeente zelf geen actie onderneemt voor testen van inwoners. Per 1 juni 2020 wordt dit regionaal georganiseerd door de GGD.

Op de vraag van SGP Ridderkerk welke contacten er zijn met wooncorporaties met betrekking  tot Woonings uitzettingen werd geantwoord dat nauw overleg is en de landelijke richtlijnen worden gevolgd. Wel werd aangegeven dat bewoners met betalingsproblemen zelf tijdig aan de bel moeten trekken.

Echt voor Ridderkerk sprak hun zorg uit voor de ventilatiesystemen in gebouwen. Mogelijk heeft dit een nadelig effect op de verspreiding van het coronavirus. De gemeente Ridderkerk onderzoekt haar eigen gebouwen en de schoolgebouwen is de eigen verantwoordelijkheid van de scholen.

PvdA Ridderkerk gaf aan dat het erg rustig wordt in de zomervakantie en dat grote evenementen niet mogelijk zijn. Gevraagd werd of er alternatieven mogelijk zijn. Een suggestie was drive-in bioscoop. Antwoord was helder; evenementen waarvoor een vergunning is zijn tot 1 september verboden en zijn alternatieven niet mogelijk. Wel organiseert Facet jaarlijks de Summevents om de jeugd te vermaken tijdens de zomervakantie.

CDA Ridderkerk vroeg welk beleid er wordt gehanteerd tijdens begrafenissen en crematies. Het antwoord van de burgemeester was dat de landelijke richtlijnen worden gevolgd. Wel is versneld de technische mogelijkheid voor livestreams via internet van de uitvaart in de aula geïnstalleerd. En dit wordt positief ontvangen door de bewoners van Ridderkerk.

ChristenUnie Ridderkerk vroeg of er extra aandacht komt voor de kwetsbare groepen zoals leerlingen met leerachterstand. Een zomerschool zou mogelijk kunnen zijn maar dat is de verantwoordelijkheid van de scholen zelf.

VVD Ridderkerk is blij dat een extra BOA is aangesteld tot tenminste 1 juni 2020 en opschalen behoort tot de mogelijkheden. Wel is de mening van een aantal inwoners van Ridderkerk dat de BOA’s niet erg zichtbaar zijn in het straatbeeld. Burgemeester is ervan overtuigd dat de BOA’s hun werk doen in de diverse wijken van Ridderkerk maar “het is natuurlijk wel zo dat als je het advies volgt om zo veel mogelijk thuis te blijven dat dan de kans is dat je geen BOA ziet.”

Groenlinks Ridderkerk en Burger op 1 stelden de vraag waarom op 4 mei tijdens dodenherdenking geen kransen zijn gelegd bij de oorlogsmonumenten in Ridderkerk. Zij hadden geluiden gehoord dat dit door inwoners niet werd begrepen en dat zij teleurgesteld waren. Vooral omdat de bevrijding 75 jaar leden was. De burgemeester had in een open brief opgeroepen om de herdenking samen thuis te doen. Samenscholingen zijn niet toegestaan en daarom moet het college ook het goede voorbeeld geven om zelf thuis te blijven en de herdenking op de dam met de koning via de televisie te volgen.

U kunt de vergadering van de commissies achteraf volgen vanachter uw computer, tablet of smartphone. Ga naar www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.