Lokaal

Water Natuurlijk: Klepelen Waaloever slecht voor karekiet

Water Natuurlijk is teleurgesteld in het waterschap Hollandse Delta. Bij het beheer van de oever van het Waaltje in Ridderkerk is geen rekening gehouden met biodiversiteit en waterkwaliteit. Er is gekozen voor een werkwijze die ten koste gaat van de vogelstand en het insectenleven. “Dat kan en moet beter”, vindt Water Natuurlijk.

Aantasting insectenleven

Recent is een groot deel van het riet langs de Waaloever bij de Waalweg geklepeld.
Waar voorheen het riet gemaaid werd met een maaiboot en daarna het maaisel afgevoerd werd, is nu geklepeld. Bij klepelen wordt het riet tot kleine stukjes verpulperd en blijft achter in de oeverzone en in het water. Dit is niet goed voor de ontwikkeling van de oever en de waterkwaliteit. Doordat er veel verpulverd materiaal in de oever ligt, verruigd deze. Soorten als kleine lisdodde die er eerst stonden, verdwijnen nu mogelijk. Daarbij zijn alle insecten die in de holle rietstengels overwinterden ook verpulverd. 

Fasering belangrijk

Ook is de rietkraag over de hele lengte van de Waalweg weggehaald. En dat terwijl over een enkele maand de watervogels weer op zoek gaan naar een broedplek in het riet. Zo zitten er een aantal dodaardsjes, futen en meerkoeten en ook de kleine karekiet heeft zit op diverse plekken in de rietkraag met een nestje en laat in het voorjaar zijn karre karre kiet horen. Nu er nog maar weinig riet staat zal het voor de vogels weer dringen worden om een plekje te vinden in de rietkraag. Gefaseerd maaien waarbij om en om een stuk riet blijft staan, heeft de voorkeur van de vogels. Het is ook beter voor het insectenleven. Dat kan dan beter herstellen.

Vroeger waren er langs de waal veel bredere rietkragen en heeft zelfs eens de uiterst zeldzame grote karekiet in het riet gebroed. Waterschapspartij Water Natuurlijk dringt bij het waterschap aan om het beheer van riet en groen te verbeteren en meer rekening te houden met biodiversiteit.