Regionaal

Aanslagen waterschapsbelasting op de mat

Deze maand ontvangen inwoners en bedrijven in Zuid-Holland Zuid van waterschap Hollandse Delta de aanslagen voor de waterschapbelastingen. Met het belastinggeld betaalt het waterschap de werkzaamheden voor het versterken en onderhouden van dijken, het zuiveren van afvalwater, de zorg voor voldoende (zoet) water en het bevorderen van veilige wegen. 

Dit jaar gaat het waterschap daarvoor ondermeer flink investeren in noodzakelijke renovatie en vernieuwing van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze zijn in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd en bijna aan het einde van hun levensduur. Daarnaast gaat het waterschap verder met het duurzaam veilig inrichten van wegen, waaronder vervanging of vernieuwing van bermen en verlichting in combinatie met groot onderhoud. Andere voorbeelden van werkzaamheden in 2024 zijn het baggeren van de Binnenbedijkte Maas in de Hoeksche Waard en de aanleg van een waterberging om het watersysteem robuuster te maken in het hart van Reyeroord op IJsselmonde.

Belastingsoorten

Frank van Oorschot, heemraad Financiën, licht toe: “Het waterschap heft jaarlijks belasting om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren. De Verenigde Vergadering (ons bestuur) heeft de begroting in november vastgesteld voor een totaal van € 209 miljoen. We gaan dit jaar maar liefst € 80 miljoen investeren. Hierdoor kunnen burgers en bedrijven in Zuid-Holland Zuid veilig wonen, werken en recreëren. We hebben als waterschap verschillende kerntaken: schoon water, voldoende water, veilige dijken en veilige wegen. Voor elke taak is er een aparte belastingheffing. Uit de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing betaalt het waterschap het zuiveren van afvalwater. Met de watersysteemheffing bekostigt het waterschap schoon en voldoende water in sloten en singels en het onderhoud aan dijken. Ook de maatregelen tegen wateroverlast of droogte worden hiermee betaald. De wegenheffing wordt ingezet voor wegonderhoud. Dan gaat het om wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen.”

Belastingaanslag via SVHW

SVHW verstuurt namens het waterschap de aanslagen. Per post via de brievenbus of digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid. De verschillende heffingen worden gecombineerd op één aanslagbiljet. Hierop staat ook uitleg over betaalmogelijkheden, bezwaar maken en aanvragen van kwijtschelding. Op de website van SVHW (www.svhw.nl) staat wat de heffing inhoudt en antwoorden op de meeste gestelde vragen. Liever telefonisch contact? Tot en met vrijdag 1 maart heeft SVHW verruimde openingstijden. SVHW is dan van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar via (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873. Tussen 12.00 en 13.00 uur is het kantoor gesloten. 

Vragen of meer weten?

Meer informatie over de waterschapsbelasting staat op www.wshd.nl/belastingen en op de site van SVHW: www.svhw.nl