Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht gaat ’s nachts dicht

De Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft op 20 februari 2020 het voorgenomen besluit genomen om de ziekenhuislocatie Zwijndrecht om te vormen tot een zogenoemd dagcentrum.

Dit zou inhouden dat op deze locatie op termijn geen patiënten meer voor de nacht worden opgenomen. Hierdoor zou een striktere taakverdeling ontstaan tussen de locaties Dordwijk en Zwijndrecht, als respectievelijk een high-tech interventiecentrum/regiokliniek en een dagcentrum met hoog volume en lage complexiteit.

Haalbaarheid

Dit voorgenomen besluit is genomen in samenspraak met het Medisch Specialisten Bestuur en op basis van een intern haalbaarheidsonderzoek. De conclusie van dit onderzoek luidt dat de vorming van een dagcentrum fysiek en praktisch mogelijk is qua OK-, klinische en poliklinische en personele capaciteit.

Dagbehandelingen

De huidige (maximaal veertig) klinische bedden van de locatie Zwijndrecht kunnen allemaal worden ondergebracht op de locatie Dordwijk, om daar vervolgens te komen tot het totaal benodigde aantal bedden voor het hele verzorgingsgebied. De meeste dagbehandelingen zouden in dit scenario van Dordwijk naar Zwijndrecht worden verplaatst. Gezien de risico’s van sommige dagbehandelingen, moet een deel van de dagbehandelingen op de locatie Dordwijk uitgevoerd blijven worden.

Huisartsen

Het voorgenomen besluit is het startpunt voor het formeel raadplegen van de Medische Staf (via het Medisch Specialisten Bestuur), de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Adviesraad en de Cliëntenraad. Gezien de impact van het voorgenomen besluit op het zorglandschap in de regio, worden ook de huisartsen en verpleeghuizen geconsulteerd. Het College van B&W van de gemeente Zwijndrecht wordt nauw betrokken en geïnformeerd.

Toekomst

Met het streven naar een dagcentrum in Zwijndrecht beoogt de Raad van Bestuur een maximaal toekomstbestendige inrichting van de zorg en de bedrijfsvoering. Daarbij spelen uiteenlopende overwegingen een rol. Er is een ontwikkeling gaande naar steeds meer ingrepen in dagbehandeling. In Zwijndrecht ontbreekt de schaalgrootte om de kliniek op den duur kwalitatief hoogwaardig, veilig en kostenefficiënt te organiseren. Er is een aanhoudend tekort aan (gespecialiseerd) zorgpersoneel. Als de locaties Zwijndrecht en Dordwijk op één hoofdtaak kunnen focussen, zijn zorgprocessen op beide locaties efficiënter en patiëntvriendelijker te organiseren met de beste veilige achtervang; en kan personeel doelmatiger worden ingezet.

Gefaseerd

De vorming van het dagcentrum is een (te) grote stap om ineens te nemen. Het streven is om de omzetting gefaseerd te laten verlopen, in een tijdspanne van maximaal twee jaar. Op de locatie Zwijndrecht blijft een operatiecomplex met zes OK’s in bedrijf. In de overgangsfase naar dagcentrum zal het ziekenhuis enkele nachten per week open zijn voor opnames na een operatie. Op deze wijze kan de omvorming patiëntvriendelijk, medisch verantwoord en efficiënt plaatsvinden. Een transitieplan hiervoor wordt nader uitgewerkt op basis van onder meer brede sessies met medewerkers.