Regionaal

Gezin betaalt in 2020 meer voor waterschap

Een gezin met een eigen woning van € 200.000 betaalt volgend jaar gemiddeld  één euro per maand meer voor het werk van de waterschappen dan in 2019. Dit blijkt uit een inventarisatie door de Unie van Waterschappen van de tariefvoorstellen die de waterschapsbesturen op dit moment bespreken. 

De waterschappen investeren meer dan in voorgaande jaren om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Zij treffen maatregelen om ons land klimaatbestendig in te richten en schade en overlast door te veel of te weinig water te beperken. Daarnaast investeren de waterschappen in het opwekken van duurzame energie om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van verdere klimaatverandering. De lastenstijging in 2020 is een gevolg van de toename van de investeringen.

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “De hogere rivierafvoeren, extremere regenbuien en langere perioden van droogte van de laatste tijd zijn allemaal signalen dat het klimaat verandert. We moeten meer investeren om dijken en watersystemen tijdig aan te passen. Met innovatieve oplossingen, samenwerking en een efficiënte bedrijfsvoering houden we de lastenstijging zo beperkt mogelijk. Door de opgaven waar de waterschappen nu voor staan is enige lastenverhoging helaas onvermijdelijk.” 

Verschillen tussen de waterschappen 

De 21 waterschappen zorgen in ons land voor de best mogelijke bescherming tegen hoogwater, wateroverlast en droogte. Ze zetten zich in voor voldoende oppervlaktewater met een goede waterkwaliteit en zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven. De hoogte van de waterschapsbelastingen verschilt per waterschap, omdat geen gebied hetzelfde is. Is het gebied hoog- of laaggelegen? Is er snel kans op wateroverlast of juist droogte? Is het verstedelijkt gebied of meer landelijk? Deze factoren hebben invloed op de kosten van het waterbeheer.

Verschillen tussen soorten belastingbetalers 

Gemiddeld zal een gezin met een eigen woning van € 200.000 in 2020 ongeveer 335 euro per jaar aan waterschapsbelastingen betalen. Dat is een verhoging van rond de 3,6% ten opzichte van 2019. Voor de meeste andere huishoudens en de bedrijven zal de lastenstijging vergelijkbaar zijn. Voor agrariërs die werken op onbebouwde grond, zoals in de akkerbouw en veeteelt, is de stijging wat hoger, gemiddeld 6%. Dit komt vooral door een uitspraak van de Hoge Raad. Binnen de huidige wetgeving hebben de waterschappen geen mogelijkheden om deze verhoging te compenseren.

Definitieve tarieven

De besturen van alle 21 waterschappen besluiten in de komende weken over de uiteindelijke belastingtarieven. Rond 1 maart 2020 vallen de belastingaanslagen op de mat.

Afbeelding: Unie van Waterschappen