Jaarlijkse kaalslag in bermen van start

Het waterschap Hollandse Delta is begonnen met het zogenaamde veiligheidsmaaien van de bermen. Op 3200 kilometer berm wordt een strook van 1,5 meter gemaaid. Water Natuurlijk vindt dat onnodig, slecht voor biodiversiteit en verspilling van belastinggeld. Een eerder advies van Water Natuurlijk Hollandse Delta om het veiligheidsmaaien te beperken werd door het college van dijkgraaf en heemraden in de wind geslagen.

Vorig jaar adviseerde Water Natuurlijk om de vroege maaibeurt van alle bermen af te schaffen en dit te beperken tot waar het uitzicht op kruisend verkeer in het geding is. Het uitgespaarde geld zou dan besteed kunnen worden aan een beter en op biodiversiteit gericht  beheer van de bermen.

De reden voor dit advies was het nadeel voor biodiversiteit. Bloeiende planten sneuvelen waardoor een voedselbron voor bestuivende insecten wegvalt. Insecten, spinnen en andere dieren die zich voortplanten zetten vaak eieren af op planten. Met de maaibeurt wordt in de gemaaide strook een generatie eieren, rupsen, poppen etc. vernietigd. Veelal wordt gewerkt met een klepelmaaier waarbij alles kapotgeslagen en vermalen wordt, waarna het maaisel ter plekke achterblijft.

Het maaisel composteert waardoor mineralen zoals stikstof ophopen in de bodem. Hierdoor gaan de leefomstandigheden voor graslandplanten, die in de bermen thuishoren, verloren. Het aantal bloeiende planten vermindert stelselmatig en ruigte met brandnetel en kleefkruid krijgt de overhand. Dit ten koste van de biodiversiteit. Verlies aan biodiversiteit is een van de grootste problemen van deze tijd en we zouden als waterschap zoveel als mogelijk aan herstel van biodiversiteit moeten werken.


Rammelende argumentatie

Volgens het nieuwsbericht van het waterschap is nu het argument dat de veiligheid in het geding is vanwege de belemmering van het uitzicht. Natuurlijk geldt dat voor plekken bij kruisingen en onoverzichtelijke bochten maar toch zeker niet midden op een polderweg. Hoe zouden planten in de berm langs een rechte polderweg het uitzicht op tegemoetkomend verkeer moeten belemmeren?  Het al dan niet belemmerde uitzicht op de bieten aan de overkant van de sloot heeft niets met verkeersveiligheid van doen. Het is dan ook onzin om hiervoor 3200 kilometer aan bermen extra vroeg te maaien. Later in het seizoen komt de maaimachine nog een paar keer langs.

Vorig jaar was, bij het afwijzen van het advies van Water Natuurlijk, het belangrijkste argument dat de berm ruimte moest bieden aan voertuigen die om wat voor reden dan ook van de rijbaan af zouden raken. Het maairegime moest hierop worden afgestemd. Dat roept natuurlijk de vraag op of iemand serieus denkt dat dit door wat langer gras wordt belemmerd. Uiteraard is het logisch dat je obstakels zoals bermplanken zichtbaar houdt, maar het overgrote deel van de 3200 km  berm is vrij van obstakels.

Het nut van vroeg maaien op alle bermen wordt niet onderbouwd door enig onderzoek op het gebied van verkeersveiligheid. Er zijn wel onderzoeken waar uit naar voren komt dat een hogere begroeiing een snelheid remmend effect heeft.

Maaien, minder en beter

Het veiligheidsmaaien door het waterschap pakt nogal eens erg ruim uit. Er wordt veel breder dan 1,5 meter gemaaid, hele dijktaluds worden meegenomen en soms moeten ook mooie bloemdijken het ontgelden. Onnodige en ongewenst vindt Water Natuurlijk en zij roept het waterschap op om het veiligheidsmaaien te beperken tot plekken waar de veiligheid echt in het geding is en het vrijgekomen budget te besteden aan een bermbeheer gericht op herstel van biodiversiteit. Dat is ook in ons gebied hard nodig.