Regionaal

Meldpunt maai-misstanden: een tussenstand

Water Natuurlijk Hollandse Delta krijgt jaarlijks een reeks klachten over het maaibeheer van het waterschap. Het kan veel minder en het kan veel beter. Reden om een meldpunt maai-misstanden in het leven te roepen. Er wordt veel gereageerd en uit de reacties spreekt onbegrip en treurnis over de onnodige schade die aan de natuur wordt aangericht.

Zichthoeken

Over het algemeen is er wel begrip  voor het maaien bij kruisingen om uitzicht te houden op ander verkeer. Er wordt echter veel teveel gemaaid. Onder in een slootkant heeft niemand uitzicht nodig. Het meenemen van hele dijktaluds is onzin. Ook de gemaaide afstand tot de kruising is vaak veel te lang. 

Om het zicht te kunnen beperken moeten de planten hoger zijn dan de ooghoogte van de weggebruiker. Dat was nog bijna nergens het geval. Ook zonder maaibeurt was er zicht op het overige verkeer. 

Veiligheidsstroken

Het waterschap Hollandse Delta maait langs alle wegen een zogenaamde veiligheidsstrook. Uit antwoorden op eerdere vragen kwam naar voren dat men dat nodig vindt. Automobilisten moeten veilig kunnen uitwijken de berm in. Uit de meldingen spreekt daar geen enkel begrip voor. Overbodig en ongewenst is de heersende opvatting. Zonde van ons belastinggeld.

Op ruim 3000 kilometer worden vanaf begin mei zogenaamde veiligheidsstroken gemaaid. Ook op erfontsluitingswegen waar bijna geen verkeer is. Zelfs langs fietspaden, wandelpaden en doodlopende wegen. Bijna nergens staan reflectoren die zichtbaar moeten blijven.  Op veel plekken belandt je bij gebruik van deze veiligheidsstrook in de sloot omdat de berm te smal is om uit te wijken.

Het waterschap is al drie weken bezig. Ieder wegje in ons gebied heeft zijn gemaaide veiligheidsstrook. Dit terwijl langs de N217 dit kennelijk nog niet nodig is. De reflectoren langs deze druk bereden weg zijn nog goed zichtbaar. Terecht dus dat de provincie nog even wacht.


Dode dieren

We krijgen diverse meldingen van dood gemaaide dieren. Meestal wilde eend maar ook andere vogelsoorten zijn gemeld. Water Natuurlijk gaat er vanuit dat dit het topje van de ijsberg is. Aaseters werken snel en efficiënt. Je zal dus slechts incidenteel een dood dier aantreffen.

Mensen wijzen ook op de Wet Natuurbescherming en inderdaad de gedragscode voor de waterschappen bevat strikte regels hierover. Het ziet er naar uit dat deze niet of onvoldoende worden nageleefd.  Dan wordt de wet overtreden. Dode dieren leveren ook emotionele reacties op. Zorg voor het insectenleven is een belang dat regelmatig naar voren komt.

Het moet anders

Door de resultaten van het meldpunt is Water Natuurlijk er meer dan ooit van overtuigd dat het anders moet. Minder en beter. Het meldpunt maai-misstanden blijft beschikbaar voor meldingen.  Aan het eind van de zomer worden de meldingen gebruikt als basis voor een advies aan het waterschap om veranderingen door te voeren. Meldt maai-misstanden via hollandse delta wn | contact (waternatuurlijk.nl)