Regionaal

Natuur profiteert op onverwachte wijze van Natuureiland Sophiapolder

Bij de aanleg van een nieuw natuurgebied zijn meestal een aantal doelsoorten bepaald waar de inrichting op gericht is. Bij het Natuureiland Sophiapolder waren dit de typerende soorten van zoetwatergetijdegebieden. Er blijkt echter nog een soort te profiteren van het natuurgebied: de Huiszwaluw. Sinds de herinrichting van de Sophiapolder is het aantal broedparen in Hendrik-Ido-Ambacht verdrievoudigd.

De Sophiapolder is een voormalige graslandpolder dat als eiland in de rivier de Noord ligt. Vroeger broedden hier weidevogels als Grutto en Kievit, maar sinds 2013 is het een zoetwatergetijdegebied. Eb en vloed vormen het landschap van kreken en zandplaten. Grutto en Kievit zijn er nog steeds te vinden, maar nu druk foeragerend. Ze maken in grote groepen gebruik van het voedselrijke slik om zich op te vetten tijdens de trekperiode.

Onverwachte effecten

Honderden voedselzoekende steltlopers, een paar duizend overwinterende eenden, kenmerkende planten van het rivierengebied die zich er vestigen, uitsluipende Rivierrombouten en af en toe een Bever die een kijkje komt nemen. Het zijn de doelen die terreinbeheerder Stichting Het Zuid-Hollands Landschap voor ogen had bij de herinrichting tot natuureiland. Maar dat het getijdengebied ook een bijdrage zou leveren aan de lokale broedpopulatie Huiszwaluwen was wel een verrassing. Sinds de aanleg is het aantal nestelende Huiszwaluwen in Hendrik-Ido-Ambacht van 31 broedparen in 2013 tot 100 stuks in 2017 gestegen. Dit blijkt uit tellingen van de Vogelwerkgroep van de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde. Hoe kan deze zwaluw profiteren van de Sophiapolder?

Huiszwaluw

Combinatie van effecten

De Sophiapolder staat onder invloed van eb en vloed. Het water zet tweemaal daags het gebied geheel onder water, maar bij eb komen uitgestrekte slikplaten droog te liggen. Hierdoor is dagelijks een grote hoeveelheid klei ter beschikking. Dat komt de Huiszwaluw goed van pas, want die maakt kleikommetjes als nest. Het gebied is ook een belangrijke voedselbron. In het slik zitten allerlei larven, die zich ontwikkelen tot vliegende insecten. Deze worden massaal gegeten door de zwaluwen. In de zomermaanden vliegen wolken van honderden Huiszwaluwen, maar ook Gierzwaluwen en Boerenzwaluwen boven het gebied.

Soms wordt bij de toegevoegde waarde van een natuurgebied alleen gekeken naar de vooraf bedachte doelstellingen, maar soms zijn positieve effecten merkbaar tot in de wijde omgeving. En de Huiszwaluwen? Die zijn dankzij Natuureiland Sophiapolder de komende jaren verzekerd van nestmateriaal en voedsel.