Groot onderhoud Natuureiland Sophiapolder gestart

Op 23 oktober is aannemer Ploegam in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met het groot onderhoud aan het Natuureiland Sophiapolder. De werkzaamheden zijn volgend jaar in april gereed. Op dit moment is de dijk aan de oostzijde uitgehold door water en zijn de geulen dichtgeslibd. Hierdoor is ter plekke te weinig ontwikkeling van groen.

Rijkswaterstaat pakt dit aan voor een beter leefgebied voor flora en fauna en een mooier wandelgebied voor de recreant op het natuureiland. Rijkswaterstaat doet dit in nauwe samenspraak met beheerder Zuid-Hollands Landschap. 

Maatregelen Natuureiland Sophiapolder

De eerste maatregel is het herstellen van de kade aan de kant van de rivier Noord zodat deze bestand is tegen de getijdenwerking van de Noord en zodat de plantengroei aan de waterrand zich kan ontwikkelen. Hier wordt een erosiebestendige rietzone aangebracht die bestand is tegen de getijdenwerking. De tweede maatregel is het verbeteren van de in- en uitstroom van water in het gebied door het ontgraven en weer op diepte brengen van de geulen en de kreken.

Uniek leefgebied voor flora en fauna

Het natuureiland Sophiapolder is een uniek zoetwatergetijdegebied, waar rivier en getij vrij spel hebben. Veel verschillende soorten vogels gebruiken het gebied als broedplek of om tijdens de trek voedsel te zoeken in het slik. De begroeide dijken bieden jaarlijks plek aan vele honderden paren broedvogels. Waaronder de bergeend, cetti’s, kluut en kokmeeuw. Tijdens de vogeltrek komt een grote verscheidenheid aan vogels langs in de polder om te eten. Dit verschilt van de kleine bonte strandloper tot aan roofvogels zoals de visarend. En heel af en toe komt zelfs de bever even op bezoek. Met de versterking van de buitendijk, en het op diepte houden van de watergeulen, kan deze robuuste natuur weer zijn eigen gang gaan. Tijdens de werkzaamheden is het eiland helaas even niet toegankelijk voor bezoekers. Kijk voor actuele informatie over bereikbaarheid op de website van het Zuid-Hollands Landschap.

Sophiapolder vanuit de lucht

Foto: Rijkwaterstaat