Toekomstplannen van het waterschap ter inzage

Het nieuwe Waterbeheerprogramma ligt ter inzage. Dit beleidsstuk bevat de doelen van het waterschap Hollandse Delta voor de periode 2022-2027. Inwoners en belanghebbenden kunnen hier tot en met 6 september op reageren.

Veel betrokkenheid en participatie

Het plan dat nu ter inzage ligt, is het resultaat van een lange voorbereiding en veel samenwerking. Eerst heeft het algemeen bestuur van het waterschap zijn ambities en de uitgangspunten bepaald. Daarna zijn bewoners, gemeenten en belangenorganisaties zoals LTO en natuurmonumenten betrokken bij de doelen. In februari was er een grote online conferentie en in april is een schriftelijke consultatie geweest. Alle ideeën die daaruit zijn voortgekomen, heeft het waterschap zo goed mogelijk meegenomen in het Waterbeheerprogramma. 

Speerpunten

In het Waterbeheerprogramma staan de speerpunten voor de komende zes jaar. Welke resultaten wil het waterschap bereiken met het belastinggeld van inwoners? Bijvoorbeeld het meervoudig gebruik van dijken vergroten, zonder concessies te doen aan de veiligheid. En het slib uit afvalwater duurzaam hergebruiken. 

Het plan bestaat uit verschillende onderdelen: 

• waterveiligheid – veilige dijken, duinen en kades
• voldoende en schoon water – waterkwaliteit en waterkwantiteit
• afvalwater – het schoonmaken van rioolwater en hergebruik van grondstoffen 

Ook thema’s als klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit komen aan bod.

Vervolgproces

Het beleidsstuk dat nu ter inzage ligt, heet officieel het ontwerp-Waterbeheerprogramma 2022-2027. Het is de opvolger van het huidige programma dat eind 2021 afloopt. Na 6 september, als de inspraakprocedure is afgerond, wordt het definitieve Waterbeheerprogramma 2022-2027 gemaakt. Dat wordt in november vastgesteld door het algemeen bestuur. Daarna treedt het op 1 januari 2022 in werking. 

Heb je nog vragen? Stuur ons een bericht via waterbeheerprogramma@wshd.nl

Foto: REEM foto