Regionaal

Water Natuurlijk: bescherm boomrijen beter

Water Natuurlijk Hollandse Delta pleit voor een betere bescherming van boomrijen en extra aanplant van bomen als klimaat maatregel. In een brief wordt aan de 13 gemeenten in het gebied van Hollandse Delta gevraagd om zich hiervoor in te zetten. Eerder werd het waterschap Hollandse Delta geadviseerd om dit te doen. Uit de acties van Water Natuurlijk voor een beter boombeheer kwam de noodzaak hiertoe naar voren.

Rijen populieren en wilgen langs wegen en watergangen kunnen vaak zonder meer worden gekapt. Ze worden juridisch niet of nauwelijks beschermd. Dat is onterecht vindt Water Natuurlijk. De bomen zijn op zichzelf al waardevol, maar in een rij vormen ze een belangrijke ecologische verbinding voor insecten, vogels en vleermuizen. Bij kap van een rij wordt deze verbinding vernietigd. Het is dan ook van belang om de rij duurzaam in stand te houden en lang jarige plannen te maken voor de vervanging van individuele bomen in de rij.

De afgelopen jaren zijn veel van dergelijke boomrijen verdwenen uit het gebied van de Hollandse Delta en vorige zomer werd nog een rij van 120 populieren gekapt bij Oude Tonge. Uit een door Water Natuurlijk georganiseerde petitie en een enquête kwam naar voren dat heel veel mensen zich betrokken voelen bij bomen en boomrijen voor natuur en landschap zeer waardevol vinden. Gemeenten wordt dan ook gevraagd om een betere bescherming van dergelijke boomrijen.

Extra aanplant bomen 

Extra bomen planten helpt bij de aanpak van het klimaatprobleem. Bomen nemen CO2 op en leggen dit voor langere tijd vast in hun stam en takken. Water Natuurlijk pleit dan ook voor meer bomen. 

Met name langs dijkwegen waar de afgelopen decennia heel veel boomrijen zijn verdwenen is ruimte voor extra aanplant. Als hier wordt gekozen voor knotbomen dan hoeft dat geen probleem te zijn voor de veiligheid van dijken en er ontstaat een stroom van duurzame biomassa omdat het takhout van deze bomen iedere 3 tot 4 jaar kan worden geoogst.

Water Natuurlijk vraagt de gemeenten om zich in samenwerking met het waterschap en de lokale natuur en landschapsorganisaties in te zetten voor extra aanplant.