Regionaal

Water Natuurlijk Hollandse Delta: herstel biodiversiteit!

22 mei: internationale dag van de biodiversiteit. Zo’n dag is belangrijk . Het geeft extra aandacht voor het probleem. Water Natuurlijk zet zich dagelijks in voor herstel van biodiversiteit. Dat is broodnodig. Verlies moet worden omgebogen naar herstel. De stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel werkt op nationaal niveau aan herstel. Samenwerking staat hierbij centraal en Water Natuurlijk Hollandse Delta doet nu als supporter hier aan mee.

Verlies biodiversiteit

Het verlies aan biodiversiteit is een groot probleem. Steeds meer planten en dieren worden zeldzaam en dreigen uit te sterven. Ecologische systemen en kringlopen waarvan ook de mens afhankelijk is gaan haperen. Het is een wereldprobleem maar in ons land is het veel erger dan elders. In Nederland resteert nog ongeveer 10 % van de oorspronkelijke biodiversiteit.

In ons cultuurlandschap gaat het nog slechter. Op de meeste akkers en weilanden is geen plek meer voor biodiversiteit. Alles is gericht op zo’n hoog mogelijke productie. Mono cultures waar wilde planten, insecten en andere dieren verdwijnen.  De ontwikkeling van de vogelbevolking op het boerenland is een duidelijk graadmeter.

Bovenstaande grafiek laat zien dat de cijfers voor vogels van erven en struweel de afgelopen 30 jaar redelijk stabiel  zijn, terwijl deze voor open boerenland kelderen als een baksteen. Veel meer dan een halvering. Het waterschap kan en moet het verschil maken vindt Water Natuurlijk Hollandse Delta.

Rol waterschap

In de Hollandse Delta is het waterschap de grootste groenbeheerder buiten de natuurgebieden. Vooral buiten de bebouwde omgeving, in het boerenland speelt het waterschap een cruciale rol.

Het waterschap beheert 7.300 kilometer aan sloten en slootkanten in de polder, 200 kilometer natuurvriendelijke oevers, 200 kleinere en grotere natuurgebieden en ongeveer 60.000 bomen.

Daarnaast onderhoudt het waterschap 776 kilometer dijken en duinen en de bermen langs 1.233 kilometer wegen en 352 kilometer fietspaden door polders en over dijken. 

Bij elkaar een enorm groen gebied met vele mogelijkheden voor biodiversiteit. Tot nu was het beheer van dit groen nauwelijks gericht op biodiversiteit. Veel gronden zijn uitgegeven aan boeren en daarbij speelt biodiversiteit geen rol en ook elders is veel winst te behalen. Water Natuurlijk heeft onder andere als speerpunt om de kansen voor biodiversiteit op de waterschapsterreinen te gaan benutten.

Supporter Deltaplan 

Water Natuurlijk Hollandse Delta is recent toegelaten als supporter van het nationale Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Samen voor biodiversiteit | Deltaplan Biodiversiteitsherstel . Afgelopen maand  besloot het stichtingsbestuur van het deltaplan over deze toelating. Water Natuurlijk is daar blij mee en trots op. “We zien het als een erkenning van ons werk en een aansporing om door te gaan. Het deltaplan is een landelijk samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van natuur, landbouw en wetenschap maar ook tal van overheden en andere organisaties. Samen werken aan herstel van biodiversiteit. Het voelt goed onderdeel te zijn van dit collectief.”, aldus Water Natuurlijk.