Regionaal

Water Natuurlijk: Minder veiligheidsmaaien

Water Natuurlijk pleit al langer voor minder maaien in de bermen. Het veiligheidsmaaien kan worden beperkt tot het vrijhouden van obstakels zoals bermpaaltjes en uitzichthoeken. Het waterschap Hollandse Delta gaat veel verder. Zo’n 3200 kilometer berm krijgt vanaf begin mei een maaibeurt. Dat draagt niet bij aan de veiligheid, het is een onnodige aantasting van de biodiversiteit en het kost veel belasting geld, naar de mening van Water Natuurlijk.

Wegenbeheerprogramma

Afgelopen week lag het Wegenbeheerprogramma voor in de verenigde vergadering van het waterschap. Hierin stond dat er pilots zouden komen voor de vermindering van het veiligheidsmaaien. Voor de fractie Natuur en Water Natuurlijk was dat niet voldoende en zij dienden een amendement in om tot een verdere beperking van het maaien te komen.

Tot heden is niet aangetoond dat een gemaaide strook langs alle polderwegen bijdraagt aan  verkeersveiligheid. Dat zou wel moeten. Als een overheid besluit tot aantasting van de biodiversiteit en het uitgeven van veel belastinggeld, dan past daar een degelijke argumentatie bij. Het moet aantoonbaar bijdragen aan de verkeersveiligheid. En dat betekent simpelweg minder ongevallen of minder ernstige ongevallen. Die onderbouwing ontbreekt en dat is voor Water Natuurlijk voldoende reden om het veiligheidsmaaien te beperken tot het vrijhouden van bermpaaltjes en andere obstakels en het waarborgen van uitzicht op kruisend verkeer.

Pilots

Sommige andere partijen  vinden dat we juist meer moeten maaien. Toch tekent zich een meerderheid af in de verenigde vergadering voor meer biodiversiteit en minder maaien. Als reactie op het amendement stelde heemraad Van der Drift, dat er in 2021 een pilot is uitgevoerd met minder veiligheidsmaaien en dat heeft niet tot onveilige situaties geleid. In 2022 krijgen we een uitgebreidere pilot  en een evaluatie. Pilots zijn nodig om te leren waar een beperking van het maaien wel kan en waar niet, aldus de heemraad .

Bedoeling is om in 2023 aan de slag te gaan met een nieuwe vorm van veiligheidsmaaien. Ook meldde de heemraad dat het waterschap gaat werken met kleurkeur gecertificeerde bedrijven. Kleurkeur is gericht op herstel van biodiversiteit in bermen. Er worden dus stappen gezet. Er kan meer en het kan sneller. Niettemin was het voldoende reden voor de fracties Natuur en Water Natuurlijk om het amendement aan te houden. Het betekent wel dat het maaibeheer een inzet kan worden bij de verkiezingen voor een nieuw bestuur in 2023.